artikel

Emvi of toch laagste prijs?

bouwbreed

Emvi of toch laagste prijs?

De Aanbestedingswet schrijft voor dat de aanbesteder dient te gunnen op basis van emvi. Hij mag het gunningcriterium van de laagste prijs alleen toepassen wanneer hij deze keuze in zijn aanbestedingsstukken (deugdelijk) motiveert. Onlangs heeft de Rechtbank Gelderland (3 juni 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:3493) zich uitgelaten over deze bepaling.

Deze zaak was een vervolg op een kort geding dat in januari 2014 voor de dezelfde rechtbank heeft plaatsgevonden. De aanbesteder had in de betreffende kwestie in zijn stukken aangegeven dat gegund zou worden op basis van emvi (prijs en kwaliteit). Het gewicht dat werd toegekend aan de kwalitatieve aspecten was echter gering. Overeenkomstig het (voorafgaande) advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts overwoog de rechter dat de kwaliteit geen significante invloed had op de uitslag. Weliswaar is formeel het gunningscriterium emvi gehanteerd, materieel gebruikte de aanbesteder echter het gunningscriterium van de laagste prijs. De keuze voor dit criterium had de aanbesteder in zijn stukken niet gemotiveerd en kon hij tijdens het kort geding evenmin motiveren. Dit betekende volgens de rechter dat de aanbesteder in strijd met de Aanbestedingswet had gehandeld en diende over te gaan tot een heraanbesteding.

De winnende inschrijver kwam in een nieuw kor t geding bij dezelfde Rechtbank op tegen dit vonnis. Dit was volgens de rechter te laat. De inschrijver had zich moeten mengen in het eerste kort geding. De rechter wil echter wel zijn eerdere vonnis verduidelijken. De rechter stelt voorop dat de aanbesteder bepaalt hoeveel gewicht hij aan kwaliteitsaspecten wil toekennen. De kwaliteitselementen kunnen echter van zo geringe betekenis zijn dat redelijkerwijs niet meer gesproken kan worden van emvi. Waar het omslagpunt ligt kan volgens de rechter slechts van geval tot geval worden vastgesteld. Daarbij kan onder meer gekeken worden naar: de specifieke gunningscriteria, hun (relatieve) gewicht, het voorwerp van de aanbesteding, de markt waarin de aanbesteding plaatsvindt en de mate waarin gunning op emvi zinvol is met het oog op de daarmee te verwezenlijken door de wetgever relevant geachte doelen.

Of sprake is van emvi dan wel laagste prijs is aldus afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Duidelijk is dat de aanbesteder bij toepassing van emvi niet kan volstaan met het toevoegen van een kwaliteitselement dat nauwelijks gewicht in de schaal legt.

Lieke Knoups, Severijn Hulshof Advocaten, Den Haag

Reageer op dit artikel