artikel

Bouwen bij Natura 2000-gebied

bouwbreed

Bouwen bij Natura 2000-gebied

Het blijft ingewikkeld, bouwen nabij Natura 2000-gebieden waarin stikstofgevoelige habitats zijn gelegen. Het is dan van extra groot belang dat goed onderzoek wordt gedaan, zodat klip en klaar is of het bestemmingsplan al dan niet significante gevolgen zal hebben voor de betreffende Natura 2000-gebieden.

In de zaak die ik hier kort bespreek (ABRvS 23 april 2014, zaaknr. 201304503/1/R1) is géén sprake van voldoende onderzoek. Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologisch kader voor de uitbreiding van een zuivelbedrijf. De Vereniging behoud Twekkelo gaat in beroep en betoogt dat de raad de gevolgen voor de nabijgelegen Natura 2000-gebieden onvoldoende heeft onderzocht.

De gemeente heeft wel onderzoek uitgevoerd, de zogenoemde voortoets. Daaruit blijkt, aldus de raad, dat op grond van objectieve gegevens op voorhand kan worden uitgesloten dat het bestemmingsplan significante gevolgen zal hebben voor nabijgelegen Natura 2000-gebieden. In dat geval hoeft geen passende beoordeling plaats te vinden waarmee wordt onderzocht welke verstorende effecten het plan heeft op het Natura-2000-gebied.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is het eens met de vereniging. In het Natura 2000-gebied (Lonnekermeer) is al sprake van een overbelaste situatie, de kritische depositiewaarde voor stikstof wordt overschreden. Uit onderzoek blijkt dat het plan meer verkeersbewegingen tot gevolg heeft en daarmee ook een toename van de stikstofdepositie. Voor Natura 2000-gebieden die gevoelig zijn voor verzuring als gevolg van stikstofdepositie betekent dit dat er zeer wel sprake kan zijn van significante gevolgen. De gemeente had het daarom niet mogen laten bij een voortoets, maar had een passende beoordeling moeten uitvoeren in het kader van dit bestemmingsplan.

Uit deze zaak blijkt weer eens hoe belangrijk kennis omtrent wet- en regelgeving en de onderzoeksverplichtingen die daaruit voortvloeien, is voor alle betrokken partijen. Tijdige inventarisatie betrekking hebbend op de locatie, al in de initiatieffase, is een must. Op 12 juni organiseert het Instituut voor Bouwrecht de studiedag ‘Ecologie voor bouwjuristen, knelpunten herkennen en valkuilen vermijden’ waarop heel nadrukkelijk praktische tips & tricks aan de orde komen. Inschrijven via www.bouwrechtonline.nl/Agenda/details/285.

Mr. A.Z.R. Koning, Instituut voor Bouwrecht

Reageer op dit artikel