artikel

Verordening Zuid-Holland

bouwbreed

Verordening Zuid-Holland

Projecten in de provincie Zuid-Holland die in voorbereiding zijn maar waarvoor nog geen bestemmingsplan is vastgesteld, kunnen op losse schroeven komen te staan door de nieuwe Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) en bijbehorende Verordening Ruimte van de provincie, waarvan het ontwerp op dit moment ter inzage ligt. Ook de status van projecten waarvoor wel een bestemmingsplan is vastgesteld, maar waarvoor nog geen omgevingsvergunning is verleend of gronden bouwrijp zijn gemaakt, is nog niet helemaal duidelijk.

De VRM en de Verordening Ruimte zullen naar verwachting vóór de zomer van 2014 in werking treden. Vanaf dat moment zullen bestemmingsplannen aan de ladder voor duurzame verstedelijking moeten voldoen. Dat betekent dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling, waaronder bijvoorbeeld een woningbouwproject, moet voorzien in een regionaal afgestemde behoefte. Gemeenten zullen hierover onderling overeenstemming moeten bereiken. De ontwikkeling moet bovendien in principe plaatsvinden in het bestaande stads- en dorpsgezicht (wat niet hetzelfde is als: binnen de rode contouren), en moet passen in de doelstellingen en richtpunten van de kwaliteitskaart, zoals uitgewerkt in het Programma ruimte van de provincie. Locaties groter dan 3 hectare moeten zijn opgenomen in het Programma Ruimte. Er zijn ontsnappingsclausules, maar of en hoe die zullen worden toegepast is onzeker. De nieuwe eisen kunnen tot gevolg hebben dat projecten moeten worden aangepast of zelfs niet door kunnen gaan.

Projectontwikkelaars met een project in voorbereiding in Zuid-Holland doen er verstandig aan na te gaan of de VRM en de nieuwe Verordening Ruimte voor hun project gevolgen hebben. Dat geldt zeker als er nog geen bestemmingsplan is vastgesteld dat het project mogelijk maakt. Het is raadzaam om te checken hoe de gronden waarop hun project is voorzien in het nieuwe beleid zijn aangeduid en of dat gevolgen heeft voor de uitvoering ervan.

Reageer op dit artikel