artikel

Tijdelijke omgevingsvergunning

bouwbreed

Tijdelijke omgevingsvergunning

In december vorig jaar sprak de rechtbank zich uit over een tijdelijke omgevingsvergunning waarbij nog eens duidelijk werd hoe strikt de hand gehouden moet worden aan de vijf jaar termijn die in het Besluit omgevingsrecht is opgenomen.

Maar aan die beperkte termijn komt binnenkort een einde, de termijn van vijf jaar zal worden geschrapt.

Het geschil dat voor de bestuursrechter kwam betrof de verlening van een omgevingsvergunning door het college van B en W van Utrecht voor de herbouw van 234 prefab spaceboxen. Deze vergunning werd tijdelijk verleend voor maximaal negen jaar. Volgens eisers is dat niet mogelijk. Volgens eisers is de maximale termijn van een tijdelijke vergunning op basis van artikel 5.18 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) vijf jaar. De rechter geeft eisers gelijk in deze zaak. Ten onrechte heeft het college een termijn van negen jaar gesteld. Zie uitgebreider over deze uitspraak de website www.bouwrechtonline.nl door mr. N. Van Wijk-Van Gilst (“Omgevingsvergunning voor bepaalde tijd”, 14-1-2014).

Het wetsvoorstel Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Kamerstukken II 2011-2012, 33 135, nr1/2) wordt de regeling omtrent de tijdelijke omgevingsvergunning behoorlijk gewijzigd. Dit deel van het wetsvoorstel is nog niet in werking getreden, maar dat zal waarschijnlijk niet lang meer duren nu de benodigde wijziging van het Besluit omgevingsrecht (afgekort Bor) in ontwerp gereed is (Staatscourant 2013, nr. 30053). De wijziging houdt heel kort gezegd in dat de termijn van vijf jaar in artikel 5.18 lid 1 Bor komt te vervallen. Deze termijn wordt in de praktijk namelijk in toenemende mate als een belemmering ervaren, aldus de toelichting op deze wetswijziging. Door het niet langer stellen van een maximumtermijn wordt de termijn alleen nog gereguleerd door artikel 2.23 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afgekort Wabo). Op grond van deze bepaling kan het bevoegd gezag een op de concrete activiteit afgestemde termijn stellen. Daaraan is niet meer de beperking van vijf jaar gesteld.

Mr. Regina Koning, Instituut voor Bouwrecht

Reageer op dit artikel