artikel

Woning wordt deel van zeewering in Dijk/gebouw

bouwbreed

Bij Scheveningen ligt ter hoogte van de Noordelijke Strekdam een stuk zeedijk. Op die plek zou een woning met zeewerende eigenschappen moeten komen. Bob van Rooijen werkte dat idee uit in zijn afstudeeropdracht Dijk/gebouw voor de TU Delft.

De naam verwijst naar de combinatie en integratie van een dijk en een gebouw. Beide functies zijn voor zover Van Rooijen weet nog niet eerder in één project samengevoegd. Of het vervangen van een conventionele zeewering door een gebouw financieel haalbaar is laat hij in het midden. “Dat aspect is niet onderzocht.” Technisch is het alleszins mogelijk, stelde hij vast in zijn afstudeeropdracht voor de afdeling Architectural Engineering van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

“In kustgebieden is behoefte aan gebouwen die op een vernieuwende manier om kunnen gaan met de waterdreiging”, zegt Van Rooijen, “en een antwoord kunnen vormen op het ruimtelijke vraagstuk van het grensgebied tussen land en water.” Het Dijk/gebouw biedt volgens hem een interessant alternatief voor het traditionele verbreden en verhogen van dijken om het gevaar van overstroming te beperken. De kans op wateroverlast stijgt door klimaatveranderingen, is de overtuiging bij onder andere Rijkswaterstaat en waterschappen. Het grondwerk waarmee ze dat proberen te voorkomen levert problemen op. “Vooral in intensief bebouwde gebieden langs de kust”, zegt Van Rooijen, “waar stadsuitbreiding en het op een traditionele en monofunctionele manier aanpassen van waterkeringen elkaar tegenwerken.”

Dat is te voorkomen door woningen te integreren met waterkeringen. De vernieuwing zit volgens Van Rooijen vooral in het feit dat te beschermen woningen deel uitmaken van de kustverdediging. In zijn visie kan de studie voor een multifunctionele waterkening in Scheveningen overal ter wereld worden uitgevoerd.

Reageer op dit artikel