artikel

Referenties mogen wel ouder zijn dan drie jaar

bouwbreed

Uit een bericht in Cobouw van 29 juli jl. blijkt dat architecten aanlopen tegen het feit dat veel aanbestedende diensten sinds de invoering van de Aanbestedingswet slechts referenties accepteren die maximaal drie jaar oud zijn. Voor veel architecten vormt een maximumtermijn van drie jaar een probleem, zeker voor het type projecten dat – al dan niet als gevolg van de crisis – minder vaak voorkomt.

Anders dan deze aanbestedende diensten kennelijk menen, staat ons inziens de Aanbestedingswet wel degelijk toe om referenties ouder dan drie jaar te vragen.

Aanbestedende diensten zullen deze maximumtermijn afleiden uit artikel 2.93 van de Aanbestedingswet. Op grond van artikel 2.93 lid lid 1 sub b Aanbestedingswet kan een aanbestedende dienst een inschrijver vragen zijn technische- of beroepsbekwaamheid aan te tonen door middel van een lijst van de voornaamste leveringen of diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht. Deze bepaling vormt een letterlijke implementatie van de Europese aanbestedingsrichtlijn en was ook al opgenomen in de voorganger van de Aanbestedingswet, het Bao.

De beperking van drie jaar (vijf jaar in geval van werken) lijkt tot doel te hebben de administratieve lasten van marktpartijen te beperken indien daadwerkelijk gevraagd wordt om een volledige lijst met referenties over de afgelopen jaren. In de praktijk wordt echter bijna nooit om een volledige lijst gevraagd, maar slechts om een beperkt aantal referenties. In dat geval lijkt er geen reden te zijn om oudere referenties te weigeren. Sterker, het weigeren van oudere referenties zou de concurrentie in bepaalde gevallen juist kunnen beperken zoals wordt geïllustreerd door het bericht over de problemen die architecten hiermee hebben. Het niet accepteren van oudere referenties kan in sommige gevallen dan ook in strijd komen met het in de Aanbestedingswet neergelegde proportionaliteitsbeginsel, dat onder meer tot doel heeft de concurrentie niet onnodig te beperken.

Om die reden is het ook uiterst vreemd dat juíst de Gids Proportionaliteit in § 3.5.2.2 stelt dat de Aanbestedingswet uitgaat van een maximumtermijn voor referenties van drie jaar voor leveringen en diensten en van vijf jaar voor werken. Hier lijkt sprake van een onjuiste uitleg van artikel 2.93 Aanbestedingswet. Omdat deze uitleg in de Gids niet vervat is in een “voorschrift” is deze overigens niet bindend; de Gids staat dan ook niet in de weg bij het accepteren van oudere referenties.

Reageer op dit artikel