artikel

En nu aan de slag met het energieakkoord

bouwbreed Premium

Afgelopen vrijdag is het energieakkoord gesloten. Paul Oortwijn van NLingenieurs is er tevreden over. Nu kan het werk pas echt beginnen. Er moet nog veel gebeuren om de gestelde doelen te bereiken.

Alle reden voor tevredenheid bij de ondertekening van het energieakkoord. Terecht. Wat sommige critici ook mogen beweren, het akkoord is een prima resultaat. En dat niet alleen door de maatregelen die erin staan, al zijn die stuk voor stuk veelbelovend – of het nu gaat om de sluiting van oude kolencentrales, extra geld voor de isolatie van sociale huurwoningen of nieuwe windmolens op land en zee.

Het is vooral een goed resultaat omdathet akkoord er ligt. In een gepolariseerd Nederland is het ons – met zo’n veertig deelnemende partijen – toch maar mooi gelukt om vele, soms tegengestelde belangen met elkaar te verenigen. Dat heeft wel de nodige voeten in de aarde gehad. Ik kan daarvan meepraten, want branchevereniging NLingenieurs nam ooit samen met Uneto-VNI het initiatief om diverse betrokken partijen bij elkaar te brengen. Dat leidde tot de oprichting van de stichting Nederland Krijgt Nieuwe Energie, feitelijk de aartsvader van het energieakkoord. De lange mars van de lobby van deze stichting – langs allerlei obstakels en hindernissen – kwam vorige week tot een goed einde.

Daarmee begint het werk pas echt. Nu de verlamming is doorbroken, kunnen we eindelijk aan de slag. Eindelijk ligt er een consistente visie die richting geeft aan het handelen van diverse partijen, met – en dat is cruciaal – gekwantificeerde doelen op het gebied van energiebesparing. In gewoon Nederlands: iedereen weet nu waar hij op af moet koersen. Dat is van belang voor Nederland, maar ook – en niet in de laatste plaats – voor de Nederlandse ondernemingen, waaronder de advies- en ingenieursbureaus. Zij hebben grote behoefte aan een consistent, breed gedragen beleid.

Nu dat beleid er is, zullen de bureaus aan de bak moeten, voeg ik er meteen aan toe. Er moet namelijk nog veel gebeuren om de gestelde doelen te bereiken. Zonder innovaties, nieuwe uitvindingen, nieuwe kennis, nieuwe instrumenten zal het niet lukken de hoge ambities voor 2050 waar te maken, zo heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) intussen terecht vastgesteld. Die verantwoordelijkheid moeten en willen wij nemen. Er is voldoende werk aan de winkel. Op regionaal en lokaal niveau is er dankzij het akkoord straks ruimte voor verduurzamingsinitiatieven: er komt nog dit jaar een revolverend fonds dat veel mogelijkheden biedt om concreet aan het werk te gaan. De Nederlandse bedrijven zullen die kansen moeten benutten.

NLingenieurs start daarom nog dit jaar met een commissie industrie & energie. We bundelen onze beste krachten en knapste koppen om het energie- en verduurzamingsvraagstuk zo breed mogelijk te benaderen. We blijven ingenieurs, dus we zetten vol in op innovatie en kennis, maar we kijken hier nadrukkelijk verder dan de techniek. We zullen ons buigen over fundamentele vragen als: wat moet er wézenlijk gebeuren bij de transitie naar duurzame energie? Hoe zit het met de financiering?

Tevreden over het energieakkoord kunnen we pas echt zijn als we zien dat de veertig deelnemende partijen zich na verloop van tijd niet weer op hun eigen posities terugtrekken, of hun eigen stokpaardjes gaan berijden. Dat risico is – gezien het grote aantal deelnemers – aanwezig. De kracht zit ‘m juist in de samenhang en samenwerking.

En tot slot: uiteraard kunnen we pas echt tevreden zijn als we zien dat de ambities worden waargemaakt. Uit de eerste verkenning van het PBL blijkt dat de beoogde energiebesparing vooralsnog buiten bereik blijft. Veel van de afspraken moeten verder worden uitgewerkt. Daarom hebben wij er steeds voor gepleit dat de voortgang nauwlettend wordt gevolgd en periodiek geëvalueerd. Dat gaat gebeuren: een permanente, onafhankelijke commissie gaat de prestaties toetsen aan de gestelde doelen. Als blijkt dat de inschattingen te rooskleurig waren, of de prestaties te mager, kan worden bijgestuurd. Elk jaar komt de commissie met een rapportage. Wij zien die eerste rapportage met vertrouwen tegemoet. Wij gaan aan het werk!

Reageer op dit artikel