artikel

Wijzigingen van wet tegen graafschade te verwachten

bouwbreed

De Wion (wet informatie uitwisseling ondergrondse netten), die ten doel heeft graafschades te voorkomen, is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken geëvalueerd. De minister heeft het evaluatierapport per brief van 8 mei 2013 aan de Eerste Kamer aangeboden.

De minister geeft in zijn brief een korte samenvatting van de resultaten van de evaluatie: “Alle belanghebbenden, zowel uit de overheid als sector, geven aan dat de Wion een goed instrument is. De mening is dat de wet van kracht moet blijven, maar dat vanuit de ervaring in de praktijk enkele verbeteringen de effectiviteit kunnen vergroten.”

Aan de hand van de in het rapport aanbevolen verbeteringen geeft de minister aan voornemens te zijn de Wion op een aantal punten te wijzigen.

Een van die wijzigingen is dat de netbeheerders verplicht zullen worden om huisaansluitinggegevens beschikbaar te stellen, daar waar deze al digitaal beschikbaar zijn. Een andere wijziging is dat de graafmelding na de calamiteitenmelding zal komen te vervallen.

In het kader van de aanbevolen verbeteringen ziet de minister ook een taak weggelegd voor de sector zelf. De minister wil met de sector in overleg treden om te onderzoeken welke stimulans vanuit de opdrachtgever kan worden gegeven om afwijkende liggingen te melden. Een ander onderwerp waarover de Minister wil overleggen is het verder uitwerken van de richtlijn ‘Zorgvuldig Graafproces’ (publicatie 250 CROW) met betrekking tot de rol van de opdrachtgever. Tevens ziet de minister graag dat overlegd wordt over het opstellen van een richtlijn ‘Zorgvuldig Boorproces.’

De minister merkt in zijn brief verder op dat meer bekendheid zal worden gegeven aan sanctiebesluiten, opgelegd door de toezichthouder (Agentschap Telecom). Deze sancties worden tot op heden namelijk niet openbaar gemaakt. Tijdens de 92ste vergadering van de Tweede Kamer op 6 juni is dit aspect aan de orde gekomen. De VVD-fractie heeft de minister gevraagd of hij bereid is te onderzoeken of het openbaarmakingsregime van de Wion zo veel mogelijk gelijk kan worden getrokken met die van de ACM (Autoriteit Consument & Markt). De minister heeft aangegeven hiertoe bereid te zijn.

Er bestaat dan ook de mogelijkheid dat sanctiebesluiten straks openbaar gemaakt zullen worden.

Reageer op dit artikel