artikel

Verzuim

bouwbreed Premium

Als iemand tekortschiet in de nakoming van een overeenkomst, is diegene (de schuldenaar) in beginsel verplicht de schade die zijn wederpartij (de schuldeiser) daardoor lijdt te vergoeden. Indien echter de nakoming nog niet blijvend onmogelijk is, geldt als voorwaarde voor de verplichting tot schadevergoeding dat de schuldenaar in verzuim is.

Met de term verzuim wordt kort gezegd de periode aangeduid waarin de prestatie uitblijft nadat die opeisbaar is geworden. De vraag of een onderaannemer in verzuim was, was aan de orde in een recent arrest van het hof Den Bosch (07-05-2013, LJN CA0335).

De hoofdregel is dat verzuim intreedt nadat de schuldenaar (in dit geval de onderaannemer) in gebreke is gesteld. Omdat dat in de genoemde zaak niet is gebeurd, beroept de aannemer zich op twee van de uitzonderingen die zijn opgenomen in art. 6:83 BW. Verzuim treedt namelijk ook in wanneer er sprake is van het verstrijken van een voor de voldoening bepaalde termijn (fatale termijn) of wanneer de schuldeiser (de aannemer) uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat deze niet zal nakomen.

Volgens het hof kon de aannemer zich in de genoemde zaak niet op een fatale termijn beroepen. De aannemer had aangevoerd dat er een opleverdatum was overeengekomen in een overleg met alle bij de bouw betrokken partijen. Deze datum kon echter niet als fatale termijn gelden, omdat de onderaannemer afhankelijk was van de voortgang van de werkzaamheden van andere partijen. Aan het enkele feit dat de onderaannemer niet op de genoemde datum klaar was, volgde daarom niet dat de onderaannemer tekort was geschoten. Voor het beroep op de tweede uitzondering voerde de aannemer aan dat de onderaannemer had meegedeeld vier weken naar Curaçao te gaan voor een andere opdracht. Die reis leidde pas tot problemen nadat de bouw vertraging had opgelopen die niet door de onderaannemer was veroorzaakt. De aannemer mocht uit deze mededeling niet afleiden dat de onderaannemer niet meer wilde nakomen. Omdat geen sprake is van verzuim is de onderaannemer geen schadevergoeding verschuldigd.

Reageer op dit artikel