artikel

Beheer is meer dan een kostenpost

bouwbreed

Techniek en onderhoud van installaties leveren een bijdrage aan de waardeontwikkeling van commercieel vastgoed. Dat lijkt een open deur, maar in de praktijk wordt beheer en onderhoud toch vooral als kostenpost gezien. Volgens Raymond Schäperkötter is dat een groot misverstand.

Een professionele aanpak levert niet alleen aanwijsbaar resultaat op, maar genereert ook begrip en enthousiasme voor de kwaliteitsverbetering van onroerend goed bij eigenaren, huurders en gebruikers.

Het beheer van onroerend goed op een kwalitatief hoog niveau wordt als expertise nog wel eens onderschat. Goed technisch beheer ook. Het is echter essentieel een gebouw in optimale staat te houden of te brengen voor de waardeontwikkeling ervan. Dat is niet alleen aantrekkelijk voor huurders en hun medewerkers, maar draagt ook bij aan de waardeontwikkeling van een gebouw.

Het verwerven, behouden en uitbouwen van strategische huurders is voor eigenaren van vastgoed een belangrijke opdracht. Het verhuren van werkomgevingen met een goed binnenmilieu om er optimale productiviteit in te kunnen leveren staat daarbij centraal. Dat technische installaties – en vooral de kwaliteit daarvan – daarbij een grote rol spelen wordt gelukkig steeds meer beseft. Het gaat vooral in deze economisch moeizame tijd om het sturen op lage huisvestingslasten, energie- en onderhoudskosten. Reparatie- en vervangingskosten zullen minimaal en beter voorspelbaar moeten zijn. En natuurlijk gaat het ook om een comfortabele en veilige woon- en werkomgeving en het borgen van de technische kwaliteit van een gebouw. Dat houdt de verkoop- en verhuurwaarde ervan op niveau. De bijdrage van beheer en onderhoud is vooral gericht op het realiseren van een optimaal rendement op het vastgoed. Dat betekent dat op basis van onze kennis en ervaring op een professionele en meetbare wijze prestaties worden geformuleerd, die geleverd dienen te worden op gebieden zoals; energieverbruik, binnenmilieu (binnenklimaat, verlichting en geluid), innovatie, dienstverlening, voorkomen en oplossen van storingen en kostenbeheersing en –reductie. Door transparant en prestatiegericht te werken ontstaat een vertrouwensrelatie met de eigenaren en huurders van vastgoed, die feitelijk ook een belangrijke rol spelen binnen de keten van beheer en onderhoud. De resultaten van het permanente onderzoek naar de huurderstevredenheid en de monitorresultaten naar de gerealiseerde prestaties spelen daarin een stimulerende rol. Hoe kunnen we onze service en communicatie verbeteren of intensiveren? Welke wensen en gebruikerseisen zijn er? En welke oplossingen en alternatieven kunnen we aanbieden?

Kruisbestuiving

Een systematische analyse levert altijd voldoende aanknopingspunten op voor verbeteringen en voor de operationele sturing op een hoger aggregatieniveau. Bij een integrale en strategische advisering op het terrein van beheer en onderhoud is sprake van kruisbestuiving, zowel onderling als procesmatig, maar ook van een toenemende dynamiek in de waardering van technisch onderhoud en beheer. Ook op directieniveau is bij vastgoedeigenaren en –beheerders gelukkig het besef doorgedrongen dat gebouwinstallaties het verschil kunnen maken. Datzelfde geldt trouwens voor de winkel- en woningbouwsector. Het gaat daarbij zeker niet alleen om duurzaamheid, comfort of arbeidsomstandigheden, maar ook om de flexibiliteit van installaties. Die is immers vaak bepalend voor de toekomstbestendigheid van een gebouw. En daarmee voor de waarde(bepaling) ervan. Een ontwikkeling als ‘het nieuwe werken’ valt of staat met een flexibele inrichting van de werkomgeving. Technische installaties kunnen dan – letterlijk – een sta-in- de-weg zijn, maar ook een stimulans geven voor de introductie van dit nieuwe concept. Ook hier geldt dat goed onderhouden en beheerde installaties een pluspunt vormen, omdat niet of nauwelijks geïnvesteerd hoeft te worden om te kunnen anticiperen op de nieuwe behoeften en eisen.

Reageer op dit artikel