artikel

Verschillende algemene voorwaarden van toepassing?

bouwbreed

Regelmatig verschijnen er uitspraken waarin rechters of arbiters moeten oordelen over zaken waarin twee sets van algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard op de overeenkomst. Vaak is het dan zo dat beide partijen naar hun eigen voorwaarden hebben verwezen. Dan is er sprake van een zogenaamde ‘battle of forms’. Soms gebeurt het echter dan één van de partijen verschillende algemene voorwaarden van toepassing verklaart. Deze laatste situatie was aan de orde in Hof Arnhem 19 februari 2013, LJN BZ4280.

In feite had het Hof drie vragen te beantwoorden. De eerste vraag was of er daadwerkelijk twee verschillende sets van algemene voorwaarden van toepassing waren verklaard. De aannemer had in de tekst van zijn offerte alleen verwezen naar de AVA 1992, maar de offerte bevatte tevens de vermelding dat als bijlage bij de offerte waren gevoegd de AVA 1992 en de BABEX voorwaarden. Van beide voorwaarden was de eerste bladzijde daadwerkelijk bijgevoegd. Uit die eerste bladzijde kon de opdrachtgever niet opmaken dat de BABEX slechts betrekking zouden hebben op sloopwerkzaamheden, die geen onderdeel waren van de opdracht. Het Hof oordeelt daarom dat de aannemer twee verschillende sets algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, zonder dat op het moment van contractsluiting voor de wederpartij voldoende duidelijke aanwijzingen bestaan welke van de twee sets de aannemer op de overeenkomst toepasselijk wenste te doen zijn.

De tweede vraag die het Hof diende te beantwoorden is wat de consequentie is van dit oordeel. In beginsel is geen van beide sets van toepassing, zo stelt het Hof onder verwijzing naar jurisprudentie van de Hoge Raad. Ook in deze zaak is dat het geval, omdat er geen (overige) feiten of omstandigheden zijn gebleken die meebrengen dat de opdrachtgever redelijkerwijs moest begrijpen dat slechts toepasselijkheid van de AVA 1992 werd beoogd.

De derde vraag betrof de bevoegdheid van de burgerlijke rechter. Omdat geen van beide sets van toepassing zijn, gelden de daarin opgenomen arbitragebedingen niet en is de burgerlijke rechter bevoegd in deze zaak.

Reageer op dit artikel