artikel

Een goede procesorde

bouwbreed

Het bestuursprocesrecht is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het komt toch regelmatig voor dat de Awb in een concreet geval geen antwoord heeft op een procesrechtelijke vraag. In dat geval kan dan door de rechter worden teruggevallen op ‘de eisen van de goede procesorde’.

De vraag wat verstaan moet worden onder een goede procesorde is niet eenvoudig te beantwoorden. Wel is duidelijk dat daaronder ook wordt begrepen een efficiënte en effectieve procedure. Zijn de stukken bijvoorbeeld in een laat stadium van het proces ingebracht, dan zal de rechter bij zijn afweging betrekken wat de reden daarvoor is geweest en zich afvragen of andere partijen de mogelijkheid hebben gehad om adequaat op die stukken te reageren. Daarbij spelen ook de processuele belangen van partijen een rol. Dat kan dan betekenen dat (te) laat ingediende processtukken toch worden toegelaten voor zover dat niet in strijd is met een goede procesorde.

In een recente zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (hierna de Afdeling) op 13 februari 2013 (zaaknr. 201205425/1/R4) kwam de goede procesorde kort aan de orde. Wat was er aan de hand? Door de gemeente was een bestemmingsplan vastgesteld. Daartegen had appellant beroep ingesteld, hij heeft bezwaren tegen het in het plan toegekende bouwvlak op zijn perceel. Deze (aanzienlijke hoeveelheid) bezwaren had appellant eerder ingebracht als zienswijzen toen het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage lag. De gemeenteraad is vervolgens uitgebreid op die zienswijzen in de Nota Zienswijzen ingegaan. Volgens appellant waren de inhoudelijke bezwaren tegen het ontwerp-bestemmingsplan echter niet voldoende beantwoord in de Nota Zienswijzen. Maar daarbij had appellant niet duidelijk gemaakt welke bezwaren dat waren. Dat werd pas duidelijk tijdens de zitting. Dat is te laat volgens de Afdeling. Niet alleen omdat appellant daarvoor geen gegronde reden had maar ook gezien de omvang en gedetailleerdheid van de ingediende zienswijzen waarop de raad in de Nota Zienswijzen had gereageerd. Omdat pas ter zitting werd geconcretiseerd waarom de weerlegging van de zienswijzen onjuist zou zijn, laat de Afdeling die toelichting van appellant wegens strijd met de goede procesorde buiten beschouwing.

Reageer op dit artikel