artikel

Beroep op VCA-certificaat van derden toegestaan

bouwbreed Premium

In aanbestedingsprocedures doen inschrijvers regelmatig een beroep op de kennis en ervaring van derden om zo te kunnen voldoen aan de door de aanbesteder gestelde geschiktheidseisen. Zowel de rechtspraak als de wet bieden inschrijvers hiertoe de mogelijkheid. Met betrekking tot de eisen van financiële en economische draagkracht en de technische bekwaamheid bepalen de artikelen 48 […]

In aanbestedingsprocedures doen inschrijvers regelmatig een beroep op de kennis en ervaring van derden om zo te kunnen voldoen aan de door de aanbesteder gestelde geschiktheidseisen. Zowel de rechtspraak als de wet bieden inschrijvers hiertoe de mogelijkheid. Met betrekking tot de eisen van financiële en economische draagkracht en de technische bekwaamheid bepalen de artikelen 48 lid 2 en 49 lid 3 Bao dat inschrijvers een beroep kunnen doen op de middelen van een derde.

Regelmatig rijst de vraag of een beroep op een derde mogelijk is als het gaat om certificeringseisen, zo ook in een recente procedure bij de Rechtbank Amsterdam (LJN: BZ0455). In deze procedure stelde de opvolgend inschrijver zich primair op het standpunt dat de inschrijving van de winnende inschrijver buiten beschouwing moest worden gelaten nu laatstgenoemde niet zelf over het vereiste VCA**-certificaat beschikte. Daarnaast zou de winnend inschrijver geen beroep kunnen op het VCA**-certificaat van een derde, nu dit certificaat niet ter toetsing zou dienen van de technische bekwaamheid in de zin van artikel 49 lid 3 Bao, maar ter toetsing van de eisen ten aanzien van de kwaliteitsbewaking in de zin van artikel 50 Bao. Laatstgenoemd artikel voorziet niet in de mogelijkheid een beroep te doen op derden.

De voorzieningenrechter volgt het betoog van de opvolgend inschrijver niet en oordeelde dat het een inschrijver vrij staat onderaannemers in te schakelen en zich op de bekwaamheden van die onderaannemers te beroepen. Voorwaarde is wel, dat de inschrijver dient aan te tonen dat hij daadwerkelijk kan beschikken over de middelen van de derden. Dit betekent onder meer dat de derde ook daadwerkelijk ingezet moet worden.

Ook het beroep op artikel 50 Bao kon de opvolgend inschrijver niet baten; de voorzieningenrechter oordeelt dat hierop de regeling van artikel 49 lid 3 Bao evenzeer van toepassing is.

De uitspraak van de Rechtbank Amsterdam bevestigt de lijn in de jurisprudentie. De conclusie is dat inschrijvers ook voor certificeringseisen een beroep kunnen doen op derden, waarbij de enige voorwaarde lijkt te zijn dat enkel behoeft te worden aangetoond dat ook daadwerkelijk over de middelen van derden kan worden beschikt.

Reageer op dit artikel