artikel

Doorleggen van WAV-boetes

bouwbreed Premium

De Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) verbiedt in beginsel het inschakelen van personen van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zonder tewerkstellingsvergunning. Wordt dit toch gedaan, dan wordt de werkgever beboet. Maar wie is werkgever? En mag een boete worden doorgelegd naar degene die de personen feitelijk te werk stelt?

Het begrip werkgever is ruim. Het is: ‘degene die in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf een ander arbeid laat verrichten; de natuurlijke persoon die een ander huishoudelijke of persoonlijke diensten laat verrichten’. Er kunnen dan ook betreffende een en dezelfde werknemer meer werkgevers zijn. Waar in de bouw veelvuldig met ketens wordt gewerkt, kunnen en worden veel leden van de keten als werkgever aangemerkt. Dit kan heel ver gaan, zo leert de rechtspraak. Zie rechtbank Den Haag van 8 oktober 2008, LJN: BG4451. Daar werd de opdrachtgever Stichting Hervormde Scholen voor Basis en Voortgezet Onderwijs te Katwijk aan Zee ook aangemerkt als vergunningplichtig. Daarentegen werd door de rechtbank Arnhem een ontwikkelaar niet als zodanig aangemerkt (22 juni 2010, LJN: BN2440). Maar in het algemeen wordt het begrip, zoals bedoeld, ruim opgevat en moet er wel echt een uitzonderlijke situatie zijn dat iemand in de keten zich kan onttrekken aan de kwalificatie.

Het is mogelijk de boete door te leggen naar iemand anders in de keten, als dat maar duidelijk is afgesproken. En dat wordt dan weer minder ruim geïnterpreteerd, zo leert o.a.RvA van 14 januari 2013, nr. 33.230. Aannemer en onderaannemer kregen boetes opgelegd (per illegale werknemer een bedrag van € 8000 in totaal komend op een bedrag van € 256.000). De hoofdaannemer stelt dat de onderaannemer deze dient te vergoeden, nu onderaannemer niet heeft gehandeld in overeenstemming met de vigerende regelgeving. Daartoe verwijst hoofdaannemer naar vaste rechtspraak, waaruit blijkt dat als partijen dat zijn overeengekomen de opgelegde boete kan worden doorgeschoven naar de onderaannemer, die de illegale werknemers feitelijk voor zich laat werken. Arbiters vinden dat in beginsel ieder de aan hemzelf opgelegde boete dient te dragen. Arbiters dienen ervan uit te gaan, dat de boete terecht is opgelegd. Hoezeer derhalve een andere partij de eerste veroorzaker van de overtreding kan zijn geweest, de overtreder kan zijn eigen overtreding niet aan de ander wijten. Het kan anders zijn indien expliciet is overeengekomen dat boetes dan wel schade daardoor door een ander dan de overtredende partij gedragen dienen te worden.

Reageer op dit artikel