artikel

WETENSCHAP: Publieke dienst en private partij

bouwbreed

Tot voor enkele jaren geleden de economische crisis uitbrak was de neoklassieke economische opvatting dominant, dat de markt het altijd beter doet dan de overheid. Die opvatting is de laatste jaren wel op de proef gesteld.

Je ziet dat er meer naar hybride constructies wordt gekeken waar markt en overheid gezamenlijk sturing geven aan ontwikkelingen, of dat private partijen in nauwe afstemming met publieke diensten gebieden ontwikkelen. In een vergelijking tussen de Engelse en de Nederlandse manier van aanpak bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling blijkt de invloed van de politieke macht en de veranderbaarheid van planningsbeleid in Engeland hoger dan in Nederland. De rolverdeling is in Engelse projecten strikter dan in Nederland. Anderzijds worden publieke eisen minder in detail en meer in doelen geformuleerd dan in Nederland. De projectsturing in Engeland ligt meer bij private partijen, echter efficiëntie is lastig te realiseren als gevolg van de onderhandelcultuur. Daartegenover staat dat in Engeland nauwe dagelijkse samenwerking bestaat tussen publieke diensten en private partijen. Ontwikkelaars organiseren bijvoorbeeld regelmatig informatieve en interactieve ontwerpsessies met gemeenten. In Engeland formuleren gemeenten een algemeen publiek programma van eisen dat zekerheid creëert, waarna onderhandelingen starten om flexibiliteit te zoeken. Dat levert enerzijds duidelijke speelruimte voor ontwikkelaars op en anderzijds biedt het gemeenten de nodige middelen voor beoordeling en controle van plannen en resultaten. Het gebrek aan publieke sturingsmogelijkheden en regie wordt in Engeland minder ervaren omdat men geen actief grondbeleid kent. Men stuurt op basis van de planning en gevoerde onderhandelingen. De Engelse praktijk biedt interessante lessen voor de Nederlandse situatie. De meeste lessen zijn context-onafhankelijk en zouden zonder veel omhaal kunnen worden toegepast in de Nederlandse praktijk. Maar enkele lessen zijn context-afhankelijk, mede ingegeven door beleid en cultuur. Een belangrijke kanttekening valt ook te maken bij de behartiging van publieke belangen door private partijen, en de bestuurlijk controle daarop.

Reageer op dit artikel