artikel

Model Aedes schept geen duidelijkheid

bouwbreed

”Meer helderheid over de risico’s voor opdrachtnemer en opdrachtgever in het bouwproces” schrijft Aedes op haar website over het eind mei gelanceerde model aannemingscontract en -bestek. Teus Schimmel van de Bond van Nederlandse bestekdeskundigen vraagt zich af of dat juist is.

In de leeswijzer bij de model aannemingsovereenkomst signaleert Aedes terecht dat er een wildgroei is ontstaan in de administratieve bepalingen in het bestek. Een wildgroei echter, waaraan sinds jaar en dag in ruimte mate wordt bijgedragen door professionele opdrachtgevers. Niet zelden worden de deskundige samenstellers van bestekken gedwongen de kennis, die zij tijdens de opleidingen van de Stichting Stabu en de Bond van Nederlandse bestekdeskundigen (BNB) hebben opgedaan, vooral niet in de praktijk te brengen.

Onwettige handelingen

“De risico’s tijdens de uitvoering kunnen zeer groot zijn”, stelt Aedes. Daar horen ook de risico’s bij, die voortvloeien uit onwettige handelingen van de aannemer, maar die ten gevolge van wettelijke bepalingen ten laste kunnen komen van de opdrachtgever (veiligheid op de bouwplaats, ketenaansprakelijkheid, arbeid vreemdelingen). Dat baart ook de BNB zorgen.

De BNB vraagt zich af, of het opstellen van het zoveelste pakket modellen, standaarden en afwijkingen van de UAV niet averechts zal werken. Veel (ondeskundige) bestekschrijvers zullen met genoegen putten uit de nieuwe voorraad teksten die hen wordt aangeboden in deze drietrapsraket: de UAV als basis en de aanvullingen en afwijkingen daarop in zowel het administratieve deel van het bestek als in de aannemingsovereenkomst. Worden constructieve fouten, onveiligheid op de bouwplaats, en het te werk stellen van illegale medewerkers voorkomen door een aannemingsovereenkomst op te stellen van elf pagina’s, waar bij een correct volgens de licentievoorwaarden van de Stichting Stabu opgesteld bestek niet meer dan een enkel A4-tje nodig is? Uiteraard wel in de ogen van veel juristen. Die reactie staat bekend als het ‘schoorsteenbouwerseffect’. De Pavlov-reactie van een schoorsteenbouwer op elk probleem: hogere schoorstenen bouwen.

Eind maart is in de Jaarbeurs Utrecht tijdens het grote UAV-congres de herziene UAV 2012 gepresenteerd en besproken.

Klacht

De klacht van vele ter zake deskundige juristen daar betrof de neiging van opdrachtgevers en architecten de UAV aan te passen teneinde de eigen verantwoordelijkheden bij de aannemer te leggen. Wat in de praktijk slechts leidt tot onduidelijkheden en tegenstrijdigheden.

De Bond van Nederlandse bestekdeskundigen bestrijdt deze situatie al meer dan tien jaar. Het juiste gebruik van de Stabu-systematiek en de UAV moeten de basis vormen voor consistente en vooral duidelijke bestekken. De verantwoordelijkheden van partijen kunnen daarbij in redelijkheid worden verdeeld. Het lijkt erop dat Aedes met haar modelaannemingscontract en -bestek een eigen weg inslaat zonder acht te slaan op hetgeen reeds op het gebied van duidelijkheid en eenduidigheid van bestekken is bereikt.

Taak

De Stichting Stabu is ooit opgericht als een samenwerkingsverband tussen de partners in de bouwnijverheid, ook de woningbouwcorporaties. De naam is een afgeleide van de taak waarvoor zij staat: het uitgeven en beheren van de gestandaardiseerde bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw. Dat is een levend proces. Laten we er naar streven het bouwbrede draagvlak in stand te houden en actief met alle partijen samen te werken aan verbeteringen en vernieuwingen.

Reageer op dit artikel