artikel

Juridisch: Incasseer tijdig facturen bij consumentenkoop

bouwbreed Premium

Overeenkomsten tot het verrichten van baggerwerkzaamheden, het aanleggen van een weg of de (ver)bouw van een woonhuis, worden volgens onze wet veelal aangemerkt als aannemingsovereenkomsten.

Indien de aannemer óók de bouwmaterialen voor het werk moet leveren, rijst de vraag of sprake is van een aannemingsovereenkomst of een koopovereenkomst. Juridisch gezien is in zo’n situatie veelal sprake van een zogenaamde gemengde overeenkomst, waarop in beginsel zowel de regels van aanneming als die van koop naast elkaar van toepassing zijn.

Wanneer de overeenkomst ook nog eens wordt gesloten met een opdrachtgever die consument is, dan is het wettelijke consumentenkoopregime van toepassing. Het moet dan gaan om een overeenkomst die betrekking heeft op het vervaardigen van een roerende zaak, bijvoorbeeld het realiseren van een tuinhuisje.

De aannemer dient er in dat geval alert op te zijn dat een korte verjaringstermijn van twee jaar geldt voor de incasso van facturen. Deze termijn wijkt af van de hoofdregel dat rechtsvorderingen uit een verbintenis verjaren door verloop van vijf jaar.

Dat deze korte verjaringstermijn in de praktijk een struikelblok kan vormen, werd onlangs bevestigd in een uitspraak van het Gerechtshof Leeuwarden (LJN: BV6422). In die zaak vorderde een aannemer betaling van een factuur voor onder meer het leveren en installeren van een keuken in de woning van een consument. De consument verweerde zich, stellende dat sprake was van een consumentenkoop waarop de korte verjaringstermijn van twee jaar van toepassing was. Dit verweer slaagde en nu de aannemer twee jaar had stilgezeten bleef hij tevergeefs met lege handen staan.

De uitspraak toont eens te meer aan dat het voor een aannemer van belang is verjaringen tijdig te stuiten – door een stuitingsbrief te versturen waarin het recht op betaling wordt voorbehouden –, of tijdig een gerechtelijke procedure te starten. Naast (korte) verjaringstermijnen, dient de aannemer overigens ook bedacht te zijn op eventuele vervaltermijnen. Een vervaltermijn is niet vatbaar voor stuiting, hetgeen betekent dat vóór het verstrijken van die termijn een procedure moet zijn gestart.

Severijn Hulshof advocaten

Reageer op dit artikel