artikel

Bestuurlijk bumperkleven

bouwbreed

Woningcorporaties en zorginstellingen vragen ons regelmatig mee te denken over complexe vraagstukken rond de realisatie van woon- en woonzorgprojecten. Het is opvallend hoe de raden van toezicht zich steeds meer in die discussie mengen. Tot efficiëntere besluitvorming leidt het in ieder geval niet. Dat een raad van toezicht meer invloed probeert te krijgen is alleszins […]

Woningcorporaties en zorginstellingen vragen ons regelmatig mee te denken over complexe vraagstukken rond de realisatie van woon- en woonzorgprojecten. Het is opvallend hoe de raden van toezicht zich steeds meer in die discussie mengen. Tot efficiëntere besluitvorming leidt het in ieder geval niet.

Dat een raad van toezicht meer invloed probeert te krijgen is alleszins verklaarbaar. De negatieve gevolgen van falend toezicht worden de laatste weken immers breed uitgemeten in de media. Dat maakt toezichthouders, met name als zij moeten opereren binnen de strakke financiële kaders van een corporatie of zorginstelling, terecht nogal onzeker.

Toch mag worden betwijfeld of het wel zo wenselijk is dat een raad van toezicht als gevolg daarvan zijn greep op de organisatie probeert te verstevigen. Het is uiterst belangrijk dat er een toezichthoudend orgaan is, dat de te leveren en geleverde prestaties toetst aan de hoofdlijnen van beleid en strategie, en tegelijkertijd toeziet op zorgvuldigheid, integriteit en – het zorgvuldig managen van – (financiële) risico’s. Maar net zo cruciaal is dat diezelfde toezichthouder op enige afstand blijft staan van de dagelijkse hectiek. Als toezicht verwordt tot bestuurlijk bumperkleven raakt de organisatie verkrampt en gaat de voortvarendheid waarmee nieuwe projecten worden opgepakt verloren.

De directeur/bestuurders weten zich immers beperkt in hun mandaat en krijgen dus steeds minder ruimte om te ondernemen en te anticiperen op de actualiteit. Zorgwekkend is met name ook de tijd die verloren gaat als de raad van toezicht zich steeds intensiever met de dagelijkse gang van zaken bemoeit. Raden van toezicht vergaderen nu eenmaal in een lage frequentie, en zijn zich vaak niet bewust dat een maand vertraging in de besluitvorming een hoop extra kosten met zich mee kan brengen.

De toenemende invloed van de raad van toezicht op de dagelijkse gang van zaken staat in feite haaks op de behoefte aan dynamiek in de huidige markt. Die vraagt namelijk niet alleen om zorgvuldigheid en een optimale afweging, maar zeker ook om creativiteit en snelheid, zowel in denken als in doen. Een goede raad van toezicht is zich daar ten volle van bewust en houdt dus enige afstand tot zijn directeur/bestuurder. In de wetenschap dat bumperkleven niet alleen buitengewoon irritant is, maar ook nog eens tot grote ongelukken kan leiden.

Algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep

Reageer op dit artikel