artikel

De rol van de architect inzake de artikel 19-procedure

bouwbreed Premium

In twee recente uitspraken kwam de vraag aan de orde wat van de architect mag worden verwacht betreffende de procedure art. 19 Wro.Als een project in strijd is met het vigerende bestemmingsplan, maakt de art. 19-procedure het mogelijk vrijstelling te verlenen vooruitlopend op een nieuw bestemmingsplan.

In de zaak waarover de rechtbank Utrecht – LJN: BJ8603, 23 september 2011 – te oordelen had, stelden de opdrachtgevers te hebben afgesproken dat deze procedure moest worden voorkomen en dat de architect nooit had aangegeven dat zij nodig was. Hij stelde dat geen enkele architect kan uitsluiten dat een plan niet hoeft te worden aangepast. Om de vaart er in te houden, sprak hij al in een vroeg stadium met een ambtenaar.

De rechter stelt de architect in het gelijk. Het ligt voor de hand het bouwplan zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de eisen van de gemeente, waarmee een procedure ex artikel 19 Wro is te voorkomen. Door het contact met de ambtenaar heeft de architect voldoende getracht het bouwplan in overeenstemming te brengen met de eisen van de gemeente. De bouwaanvraag is pas ingediend nadat is gezegd dat de bouwhoogte geen probleem zou opleveren. Dat de gemeente de aanvraag desondanks afwijst vanwege de bouwhoogte, valt de architect niet te verwijten.

Naar deze zaak verwezen opdrachtgevers bij de Raad van Arbitrage, nr. 1200-0610, 2 februari 2012. Zij verwij-ten de architect onder meer zich onvoldoende te hebben verdiept in het bestemmingsplan. Ook hier vangen opdrachtgevers bot.

Oorspronkelijk was het ontwerp in overeenstemming met het bestemmingsplan. Steeds was er contact tussen architect en gemeente, maar de gemeente wees niet op een op handen zijnde wijziging.

Volgens arbiter kan van de architect niet worden verwacht dat hij de hele periode dat het plan in ontwikkeling is op de hoogte blijft van eventuele herzieningen, vooral nu de gemeente hem niet bericht over de wijziging. Zelfs niet na goedkeuring door de gemeenteraad.

De vergelijking met de uitspraak van de rechtbank gaat niet op, stelt de arbiter. Uit het oordeel dat de architect niet valt te verwijten dat hij rekening had gehouden met de criteria van het nieuwe plan, kan niet worden afgeleid dat er een algehele verplichting is tot het op de voet volgen van voornemens van de gemeente tot wijziging van een plan.

Directeur Instituut voor Bouwrecht, hoogleraar bouwrecht TU Delft

www.ibr.nl

Reageer op dit artikel