artikel

Niet nakomen vormvoorschrift voor twee partijen nadelig

bouwbreed Premium

Het niet per aangetekende post verzenden van een protest door de aannemer tegen de eindafrekening kan grote gevolgen hebben. In een geschil dat heeft geleid tot een uitspraak van het Gerechtshof Leeuwarden van 5 juli 2011 kwam deze problematiek aan de orde. Wat was het geval?

In een bestek was bepaald dat de eindafrekening is geaccepteerd door beide partijen tenzij aannemer binnen zes maanden na de definitieve beslissing van opdrachtgever over de eindafrekening per aangetekende post laat weten dat sprake is van een geschil. Daarmee was afgeweken van de UAV.

Aannemer heeft binnen de termijn van zes maanden per gewone post zijn bezwaren tegen de eindafrekening kenbaar gemaakt. Hij stemde niet in met het door opdrachtgever geclaimde kortingsbedrag. Vervolgens heeft de aannemer een procedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank en betaling van het ingehouden kortingsbedrag gevorderd.

Opdrachtgever bracht als eerste verweer naar voren dat aannemer niet-ontvankelijk moest worden verklaard. Aannemer had immers niet binnen zes maanden per aangetekende post kenbaar gemaakt dat sprake was van een geschil. De rechtbank heeft dit beroep gehonoreerd en daarmee was de procedure voorbij. De aannemer is van deze beslissing in hoger beroep gegaan.

Het hof heeft geoordeeld dat vaststond dat aannemer binnen zes maanden schriftelijk bij opdrachtgever bezwaar heeft gemaakt tegen de eindafrekening. Weliswaar was niet expliciet bevestigd dat sprake was van een geschil over de eindafrekening, maar het hof heeft gemeend dat opdrachtgever dit uit de brief had kunnen opmaken. Ook wordt aangenomen dat opdrachtgever de brief heeft ontvangen, omdat dit in de procedure niet is ontkend. In deze omstandigheden is het beroep van opdrachtgever op het vormvereiste ‘per aangetekende post’ volgens het hof onaanvaardbaar. Het hof verklaarde aannemer wél ontvankelijk, met als gevolg dat het hof de vordering van aannemer wél inhoudelijk heeft beoordeeld. Daarvoor was eerst een lange (kostbare) gerechtelijke procedure nodig. Vervelend, te meer omdat aannemer uiteindelijk alsnog nul op het rekest heeft gekregen van het hof. Het niet naleven van vormvoorschriften kan partijen duur komen te staan.

Severijn Hulshof advocaten, Den Haag

Reageer op dit artikel