artikel

wetenschap Klantgestuurd voorraadbeleid

bouwbreed

Meer woningcorporaties bieden hun woningen ‘Te Woon’ aan. Bewoners kiezen dan zelf welk juridisch contract het beste bij hen past: huur, koop of varianten daarop, zoals koopgarant, kopen met korting en huurvast. Het idee is dat bewoners daarmee meer invloed, zogenaamde ‘empowerment’, kunnen uitoefenen op de eigen woonsituatie en zelfs op het voorraadbeleid van de corporatie.

Ten aanzien van dit klantgestuurde voorraadbeleid kan geconcludeerd worden dat Te Woonde bewoner inderdaad de mogelijkheid geeft om mede sturing te geven aan het voorraadbeleid. Door de overdracht van een aantal rechten en plichten krijgt de bewoner meer zeggenschap over de woning en door de contractvoorwaarden komt deze als een gedifferentieerde woning terug in het bezit van de corporatie. Bij kopers is het evident dat men profiteert van empowermentom controle te krijgen op de eigen woning. Ook de hogere waarde die mensen aan het woningeigendom toekennen is een verklaring om te willen kopen. Bij huurders is het fenomeen van empowerment een stuk lastiger te duiden. De verwachtingen van de effecten van Te Woonen verkoop meer in het algemeen lijken sowieso te hoog gespannen. De effecten op gebieden als leefbaarheid zijn nog weinig tastbaar en de verwachtingen worden maar ten dele onderschreven door bewoners. Ook ten aanzien van de effecten van andere vormen van klantgestuurd voorraadbeleid kunnen alleen voorzichtig conclusies worden getrokken. Het aanbieden van individuele vormen van keuzevrijheid blijft vooral beperkt tot het kiezen uit opties waardoor er geen sprake is van volwaardige overdracht van rechten en plichten, dus geen waarlijke empowerment. Het is hoogstens een kwestie van meer keuzevrijheid. Initiatieven op dit vlak, maar ook collectieve vormen van zeggenschap, zouden wellicht beter gekwalificeerd kunnen worden als keuzevrijheid dan als empowerment.

Ruben Vrijhoef

Onderzoeker TU Delft

Bespreking van proefschrift ‘Klantgestuurd voorraadbeleid en empowerment: over Te Woon en andere initiatieven van woningcorporaties’ door Sake Zijlstra

TU Delft

Reageer op dit artikel