artikel

Verzilver kansen met Crisiswet

bouwbreed

De Crisis- en herstelwet wordt niet alleen bij grote projecten toegepast. Ook kleinere gemeenten hebben er baat bij, betogen Martijn van Geilswijk en Olivia den Hollander. Op 1 juni 2011 heeft de Raad van State voor het eerst beslist over een beroep tegen een projectuitvoeringsbesluit, afkomstig uit de Crisis- en herstelwet. Het geeft bouwers en […]

De Crisis- en herstelwet wordt niet alleen bij grote projecten toegepast. Ook kleinere gemeenten hebben er baat bij, betogen Martijn van Geilswijk en Olivia den Hollander.

Op 1 juni 2011 heeft de Raad van State voor het eerst beslist over een beroep tegen een projectuitvoeringsbesluit, afkomstig uit de Crisis- en herstelwet. Het geeft bouwers en ontwikkelaars de kans om in korte tijd te kunnen beschikken over een onherroepelijke vergunning voor onder meer het bouwen van woningen. Dit is één van de voordelen van het projectuitvoeringsbesluit boven de omgevingsvergunning waarvan men zich in de praktijk nog onvoldoende bewust is.

Bestrijding

Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet in werking getreden. De wet zou moeten bijdragen aan versnelde ontwikkeling en realisering van ruimtelijke en infrastructurele projecten. Onder meer ter bestrijding van de economische crisis. Voor diverse projecten zijn er kansen om tot versnelde uitvoering van projecten te komen.

Er bestaan helaas misverstanden bij gemeenten en ontwikkelaars over de mogelijkheden die de Crisis- en herstelwet en het daarin opgenomen projectuitvoeringsbesluit biedt. Kansen worden daarmee over het hoofd gezien. Vaak wordt gedacht dat de wet alleen bij grote projecten van toepassing is, zodat kleinere en middelgrote gemeenten geen baat bij de wet kunnen hebben. Dat is onjuist. Een projectuitvoeringsbesluit ziet op de bouw van tenminste 12 woningen of bepaalde projecten van maatschappelijk belang, zoals scholen, ziekenhuizen en medische centra.

Ook wordt nog wel eens gedacht dat de Crisis- en herstelwet alleen kan worden toegepast als daarvoor een bijzondere noodzaak bestaat. Dit kwam aan de orde in een zaak waarover de Raad van State op 1 juni 2011 heeft geoordeeld. Voor de ontwikkeling van 25 woningen in Wassenaar is op 29 november 2010 een projectuitvoeringsbesluit genomen. Dit besluit strekt ter vervanging van een groot aantal andere besluiten, zoals afwijking van het bestemmingsplan en het verlenen van een omgevingsvergunning. Degene die het beroep had ingesteld was van mening dat de gemeente moest motiveren waarom de gemeente niet kon volstaan met het volgen van de reguliere besluitvorming. Uit de uitspraak kan, zoals viel te verwachten, worden afgeleid dat het de gemeente vrijstaat om een keuze te maken tussen bijvoorbeeld een projectuitvoeringsbesluit en een omgevingsvergunning.

Toepassing van de Crisis- en herstelwet kan grote procedurele voordelen hebben. Dat geldt met name voor de procedure bij de bestuursrechter, omdat alleen beroep open staat bij de Raad van State. Volgens de wet dient binnen zes maanden op het beroep te worden beslist. Dit betekent dat een projectuitvoeringsbesluit ongeveer zes maanden na het verlenen daarvan onherroepelijk kan worden.

Goed nieuws

Dat is goed nieuws voor bouwers die in de huidige financiële tijden vaak pas overgaan tot bouwen wanneer de vergunning onherroepelijk is. Dit vanwege strengere eisen van hypotheekbanken. Over de vergelijking van projectuitvoeringsbesluiten met omgevingsvergunning kan veel meer worden gezegd. In elk geval geldt dat indien voor dit Wassenaarse project een omgevingsvergunning zou zijn verleend het vermoedelijk nog twee jaar zou duren totdat de vergunning onherroepelijk zou zijn.

Advocaten bij Lawton,

Rotterdam

Reageer op dit artikel