artikel

Goed opdrachtgeverschap

bouwbreed Premium

Uit onderzoek van de Arbeidsinspectie blijkt dat bij de helft van de ongevallen in de bouw falend management een belangrijke rol speelt. De Arbeidinspectie heeft dit jaar het terugdringen van ongevallen in de bouw in haar jaarplan 2011 als één van haar prioriteiten geformuleerd. De rol van de opdrachtgever daarbij is cruciaal.

Goed opdrachtgeverschap betekent niet alleen op morele, maar ook op juridische gronden verantwoordelijkheid nemen voor veilig werken. Echter ook op andere partijen dan de opdrachtgever rust deze verantwoordelijkheid.

De wet neemt de “kring van verantwoordelijken” heel ruim. Zo staat in de Woningwet zelfs dat de verantwoordelijkheid voor veilig werken op “een ieder” die bij het bouwproces betrokken is, rust. Een ieder die een bouwwerk bouwt, gebruikt, laat gebruiken of sloopt, draagt er, voor zover dat in diens vermogen ligt, zorg voor dat als gevolg van dat bouwen, gebruik of slopen geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt, zo volgt uit de Woningwet. Wanneer die verantwoordelijkheid niet in acht genomen wordt, kan dat bij ongevallen zelfs tot aansprakelijkheid leiden. Ook de Arbowet strekt tot bescherming tegen veiligheidsrisico’s. Met name is het de plicht van de werkgever te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor de werknemer; op hem rust een zorgplicht. Zo dient hij bijvoorbeeld duidelijke voorschriften, instructies en voorlichting te geven over de (specifiek) aan het werk verbonden gevaren en risico’s. Tenslotte dient hij op het naleven daarvan effectief toezicht te (laten) houden. Ook indirecte opdrachtgevers bij een bouwproject kunnen wegens schending van de zorgplicht aansprakelijk zijn. Zo kan een projectontwikkelaar, die sterk bij het werk betrokken, bijvoorbeeld als hij de bouwdirectie voert, aansprakelijk zijn als hij deze zorgplicht niet voldoende nakomt.

Een zzp’er is daarentegen in de eerste plaats zélf verantwoordelijk voor de veilige wijze waarop hij het werk voor zijn opdrachtgever uitvoert. Maar zijn opdrachtgever kan onder omstandigheden toch aansprakelijk zijn voor letselschade van deze zzp’er. Dat kan het geval zijn als het letsel tijdens de uitvoering van het werk wordt opgelopen en de opdrachtgever directe zeggenschap heeft over het werk en de bevoegdheid heeft om werkinstructies te geven aan de zzp’er

Goed opdrachtgeverschap is ook op deze manier stevig verankerd in het aansprakelijkheidsrecht. Een actief uitgedragen veiligheidsbeleid is onlosmakelijk verbonden met goed opdrachtgeverschap. Het opvolgen van de veiligheidsnormen uit de Arbowet en de eventueel bestaande Arbocatalogus is daarbij het startpunt. Het is raadzaam dat de bij de bouw betrokken partijen vooraf goede afspraken maken wie waarvoor verantwoordelijk is, zeker in geval van letselschade.

Respectievelijk advocaten arbeidsrecht en bouwrecht bij Boekel De Nerée

Reageer op dit artikel