artikel

Reparatie nieuwe kraakwet

bouwbreed

Met de inwerkingtreding van de nieuwe kraakwet per 1 oktober 2010 levert kraken een misdrijf op. Politie en justitie zijn bevoegd om een gekraakt pand binnen te treden en te ontruimen. Vóór de inwerkingtreding van de nieuwe kraakwet was kraken slechts verboden indien dat gebeurde binnen een jaar na leegstand en waren politie en justitie niet bevoegd om tegen kraak op te treden. .Slechts middels het voeren van een civiele procedure kon de ontruiming van een gekraakt pand worden bewerkstelligd.

De nieuwe kraakwet stuitte bij krakers op veel weerstand. De wet zou onvoldoende rechtsbescherming bieden aan krakers. Het Hof Den Haag heeft in zijn arrest van 8 november 2010 geoordeeld dat de nieuwe kraakwet in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), omdat in de wet niet is voorzien in de mogelijkheid voor krakers om voorafgaand aan de ontruiming daarover het oordeel van de rechter te vragen. Krakers krijgen dan ook niet voldoende effectieve rechtsbescherming. Als gevolg van dit arrest stond de bevoegdheid van politie en justitie om krakers te ontruimen ter discussie.

Tegen het arrest van het Hof heeft de Staat cassatie ingesteld. Daarnaast heeft het Openbaar Ministerie (OM) een nieuw beleid uitgezet. Op basis van dit beleid kan de politie nog steeds op strafrechtelijke gronden ontruimen, maar een dergelijke strafrechtelijke ontruiming zal in beginsel steeds minimaal 7 dagen van tevoren aan de krakers moeten worden aangekondigd. Door deze termijn van 7 dagen worden krakers voldoende beschermd, omdat zij in die periode een kort geding kunnen starten, waarin de voorzieningenrechter de wederrechtelijkheid van het verblijf in het pand kan toetsen.

Volgens een recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Assen repareert het nieuwe beleid van het OM de door het Hof Den Haag geconstateerde lacune in de nieuwe kraakwet. Wanneer de Hoge Raad zich heeft uitgelaten over de kraakwet, zal het OM indien nodig haar beleid herzien. Tot die tijd lijkt het beleid van het OM dus voldoende te zijn om krakers strafrechtelijk aan te pakken.

In de praktijk blijkt dat de politie na aangifte niet altijd even voortvarend overgaat tot ontruiming. De eigenaar van een gekraakt pand kan in dat geval ook in een civielrechtelijke procedure ontruiming vorderen. Is er sprake van een spoedeisend belang, dan kan de rechter een ontruiming in een kort geding op korte termijn toewijzen. Ondanks de strafrechtelijke mogelijkheden, blijkt dit voor veel eigenaren nog altijd de snelste weg om van krakers af te komen.

Mr. Anique Kemp

Advocaat werkzaam bij de sectie Vastgoed van Boekel De Nerée te Amsterdam

Reageer op dit artikel