artikel

Behaal een hoge milieucertificering

bouwbreed

Nieuwbouw kan in deze tijd niet meer zonder milieucertificaat. Hermen Jan van Ree behandelt de verschillen tussen de milieucertificeringssystemen. De gebouwde omgeving trekt een zware wissel op het milieu.Ongeveer 55 procent van de mondiale afvalproductie is gerelateerd aan de levenscyclus van gebouwen. Circa 45 procent van de totaal opgewekte energie wordt verstookt tijdens de bouw […]

Nieuwbouw kan in deze tijd niet meer zonder milieucertificaat. Hermen Jan van Ree behandelt de verschillen tussen de milieucertificeringssystemen.

De gebouwde omgeving trekt een zware wissel op het milieu.Ongeveer 55 procent van de mondiale afvalproductie is gerelateerd aan de levenscyclus van gebouwen. Circa 45 procent van de totaal opgewekte energie wordt verstookt tijdens de bouw en het gebruik van gebouwen, grofweg 35 procent van alle gedolven grondstoffen wordt gebruikt tijdens het bouwen van gebouwen en bijna 25 procent van het wereldwijde watergebruik is gerelateerd aan het gebruik van gebouwen. Een zeer negatief bijproduct van bovenstaande is de uitstoot van CO2 geschat op maar liefst 40 procent van de wereldwijde uitstoot. Teneinde de milieu-impact van de gebouwde omgeving significant te reduceren en een transitie naar duurzaam bouwen te versnellen, zijn er de afgelopen decennia diverse milieucertificeringsystemen ontwikkeld. De meest bekende daarvan zijn Breeam, Leed en Green Star. Minder bekend, en niet geheel onrelevant, zijn de ogenschijnlijk subtiele verschillen tussen deze drie certificeringsystemen. Zo krijgt hetzelfde gebouwontwerp niet per definitie dezelfde waardering onder elk certificeringsysteem.

Vergelijkbaar

Breeam, Leed en Green Star zijn vergelijkbaar qua doelstelling, methodiek en certificering. Allereerst hebben ze alle drie tot doel om de milieu-impact van gebouwen te verminderen en zodoende de gebouwde omgeving te verduurzamen. Verder kennen ze een methodiek waarbij punten worden toegekend aan relevante milieumaatstaven zoals landgebruik, gezondheid, energie, materialen en water. Ten slotte wordt bij de drie methoden een waardering aan de behaalde score toegekend in de vorm van een label.

Toch zijn er ook duidelijke verschillen. Deze verschillen zitten vooral in methodologie, zwaartepunt en waardering. Tussen Breeam, Leed en Green Star zit een drietal fundamentele methodologische verschillen. Waar Breeam negen categorieën kent, kent Leed er zeven (vijf plus twee), en Green Star kent ook negen categorieën (acht plus een). Waar Breeam en Green Star een weging toekennen aan categorieën, kent Leed een ongewogen puntentoekenning. Waar Breeam een maximale score van 100 kent, valt met Leed een score van 110 te behalen en met Green Star een score van 105.

Door verschillen in puntentoekenning per categorie en het al dan niet wegen van categorieën, kennen Breeam, Leed en Green Star verschillende zwaartepunten. Zo kent Breeam relatief veel gewicht toe aan materialen, landgebruik en uitstoot. Leed kent relatief veel gewicht toe aan management en energie en Green Star aan binnenklimaat en water.

De verschillen in waardering per score, maken dat een hoge Breeam certificering relatief moeilijk te behalen valt en een hoge Green Star certificering relatief eenvoudig. Leed houdt hierin het midden.

Welk milieucertificeringsysteem u uiteindelijk kiest hangt veelal af van strategische en/of tactische overwegingen. Strategisch gezien kan de voorkeur uitgaan naar Breeam omdat het relatief breed gedragen wordt, zeker in Nederland. Echter, bevindt een groot deel van uw gebouwportfolio zich in de Verenigde Staten of bevindt het moederbedrijf zich in Australië, dan biedt Leed of Green Star wellicht uitkomst. Een meer tactische overweging kan voortkomen uit een nadere beschouwing van de onderlinge verschillen tussen de drie certificeringsystemen in relatie tot uw ontwerpambities. Een gebouwontwerp krijgt namelijk niet per definitie dezelfde waardering onder elk certificeringsysteem. Vindt u een gezond binnenklimaat belangrijk, dan ligt certificering middels Green Star voor de hand. Is het minimaliseren van de energiebehoefte een belangrijk ontwerpcriterium, dan bent u wellicht beter af met Leed of Green Star. Is efficiënt watergebruik een speerpunt, dan is een relatief hoge waardering eerder bereikt met Green Star. Vormen materialen, landgebruik en/of uitstoot de dominante ontwerpcriteria, dan ligt Breeam weer meer voor de hand. Zet u zwaar in op innovatie, dan zijn Leed en Green Star te verkiezen boven Breeam. Echter, de uiteindelijke keuze vraagt een meer gedetailleerde analyse van de categorieën per certificeringsysteem.

Rendement

Het is van harte aan te bevelen om uit te zoeken welk certificeringsysteem de hoogste waardering genereert in relatie tot uw ontwerpambities – niet in de laatste plaats omdat werknemers liefst in een duurzaam gebouw werken én omdat duurzame gebouwen een hoger rendement behalen. Omgekeerd kunt u de verschillende certificeringsystemen ook als inspiratiebron aanwenden om uw ontwerpambities vast te stellen of verder te verfijnen. Welk certificeringsysteem u uiteindelijk ook kiest, één ding moge duidelijk zijn: nieuwbouw kan en mag in deze tijd niet meer zonder milieucertificaat. Liefst met de hoogst mogelijke score!

Senior consultant bij NPC en DHV Real Estate

Reageer op dit artikel