artikel

Bijzondere aanbestedingseisen

bouwbreed Premium

Overheden willen meer duurzaam en maatschappelijk verantwoord gaan aanbesteden. De Europese aanbestedingsrichtlijnen bieden mogelijkheden om – onder bepaalde voorwaarden – bijzondere aanbestedingseisen te stellen, zoals sociale eisen of eisen op het gebied van milieubescherming.

Die eisen kunnen worden vertaald in selectie- en gunningcriteria. Ook kan er
voor gekozen worden bijzondere uitvoeringsvoorwaarden aan de opdracht te
verbinden. Recente rechtspraak bevestigt dat verschillende soorten eisen zorgen
voor verschillende aanbestedingsrechtelijke gevolgen. Bijzondere
uitvoeringsvoorwaarden moeten worden onderscheiden van selectie- en
gunningcriteria. Selectiecriteria zijn (minimum)eisen die aan de persoon van de
inschrijver worden gesteld. De aanbiedingen van de inschrijvers worden
beoordeeld op de gunningcriteria. Uitvoeringsvoorwaarden zijn voorwaarden die de
inschrijver moet nakomen bij de uitvoering van de opdracht.
Uitvoeringsvoorwaarden worden doorgaans opgenomen in een bestek of programma van
eisen. Het verschil tussen (bijzondere) uitvoeringsvoorwaarden en selectie- en
gunningcriteria blijkt met name bij de aanbestedingsrechtelijke toetsing. Kern
van de toetsing in aanbestedingsprocedures is in hoeverre de inschrijvers en hun
aanbiedingen voldoen aan alle selectie- en gunningcriteria. Bij (bijzondere)
uitvoeringsvoorwaarden wordt slechts getoetst of de inschrijvingen
“besteksconform” zijn. De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft
onlangs bevestigd dat deze toets niet zo ver gaat dat de inschrijver op het
moment van aanbesteding al in staat moet zijn een bijzondere
uitvoeringsvoorwaarde te kunnen uitvoeren. De toetsing van de inschrijving aan
een bijzondere uitvoeringsvoorwaarde kan daarom slechts tot uitsluiting van
gunning leiden, indien op voorhand vast staat dat de voorwaarde bij de
uitvoering van de opdracht niet nagekomen zal worden. Slechts in dat geval is
sprake van een niet-besteksconforme inschrijving. Dit zal echter bij de
aanbesteding niet snel het geval zijn, omdat de inschrijvers meestal zullen
aangegeven aan de bijzondere uitvoeringsvoorwaarde te voldoen. Bovendien is het
lastig om op voorhand bewijs te vragen dat in het stadium ná aanbesteding aan de
bijzondere uitvoeringsvoorwaarden zal worden voldaan. Doorgaans kan slechts een
verklaring gevraagd worden dat de bijzondere uitvoeringsvoorwaarde zal worden
nagekomen. Uiteraard kan de inschrijver verplicht worden op het moment van
uitvoering van de opdracht nader bewijs te leveren, en kan de inschrijver worden
aangesproken indien blijkt dat hij de bijzondere uitvoeringsvoorwaarde niet
nakomt. Dat kan echter de gunning dan niet meer ongedaan maken.De keuze voor
bijzondere uitvoeringsvoorwaarden of selectie- en gunningcriteria bepaalt dus de
aanbestedingsrechtelijke toets en is daarom van groot belang bij de gunning van
opdrachten. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag merkt hierbij ten
slotte nog op dat als de opdrachtgever wil toetsen of de inschrijver bij
aanbesteding al kan voldoen aan de bijzondere uitvoeringsvoorwaarde, de
bijzondere uitvoeringsvoorwaarde vertaald moet worden in de selectie- en/of
gunningcriteria.

Frederieke Leeflang en Erik Verweij
Boekel De Nerée Advocaten

Reageer op dit artikel