artikel

Duurzaamheid en installaties

bouwbreed Premium

De energievraag in de gebouwde omgeving bedraagt maar liefst 40 procent van het totale energiegebruik. Het beperken van de energievraag is nodig door de groeiende afhankelijkheid van import van brandstoffen en stijgende energie prijzen, maar ook vanuit de milieuproblematiek van het gebruik van fossiele of nucleaire brandstoffen.

Hoe kunnen we in onze energie behoefte in de toekomst voorzien bij een steeds
groeiende mondiale vraag naar energie? Er is geen pasklare oplossing voor onze
energietoekomst. Daarom onderzoekt het Eindhoven Energy Institute (EEI) een
breed spectrum technologieën en werkt aan duurzame energie, die grondstoffen
spaart en het klimaat ontziet. De officiële start van het EEI vond plaats op 6
april met een interessant symposium over de doelstellingen. Eerst de bestaande
technologieën, gericht op de gebouwde omgeving en brandstoffen, verduurzamen.
Iets verder weg is grootschalige inzet van zonnecellen en voor de lange termijn
kernfusie. De faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven is
leidend binnen het onderzoeksthema gebouwde omgeving van de EEI. Om de steeds
complexere bouw- en renovatieopgaves optimaler op te lossen binnen de
randvoorwaarden van duurzaamheid, wordt binnen de unit Building Physics and
Systems (BPS) onderzoek gedaan op het gebied van bouwfysica en installaties
(acoustiek, licht, warmte- en vochttransport, materialen, binnenmilieu en
installaties). Vraagreductie in de gebouwde omgeving met meer dan 30 procent is
al mogelijk met de huidige middelen en is een beter alternatief dan CO2 -opslag
of het bouwen van nieuwe kerncentrales. De brancheorganisatie Uneto -VNI heeft
in 2009 een onderzoek laten uitvoeren naar de economische en maatschappelijke
gevolgen van grootschalige, energie-effiënte verbetering van gebouwen:
toegevoegde waarde voor de bouw 1200 miljoen euro per jaar en extra
werkgelegenheid voor 22.000 mensen! Ook is er een plan ontwikkeld om in tien
jaar de gebouwde omgeving energieneutraal te maken via zonne-energie,
windenergie en omgevingswarmte. Behalve economische groei door de focus op
duurzaamheid, wordt er ook een CO2-reductie van 130 megaton mogelijk! Door de
noodzakelijke focus op duurzaamheid ontstaat er behoefte aan meer academici op
het snijvlak van architectuur, bouwen en installaties. De wereld ligt open voor
onze afgestudeerden BPS. Maar het imago van met name het vakgebied installaties
in de bouw dient te verbeteren om aantrekkelijk te worden voor mogelijke
studenten. We dienen meer te benadrukken wat we bijdragen in de bouw om tot
duurzame oplossingen te komen.

TU Eindhoven, Bouwkunde Leerstoel Installaties

Reageer op dit artikel