artikel

Gedragscode hoeft niet op de schop voor bouw

bouwbreed

Kort na de inwerkingtreding van de Flora- en faunawet (“Ffw”) klonken geluiden uit de (bouw)praktijk dat het nationale soorten beschermingsregime tot nogal wat problemen leidde.

Kreten als “Nederland op slot” passeerden regelmatig de revue in kranten en
vakbladen. In het bijzonder de ontheffingsmogelijkheid van de verboden van de
Ffw ten behoeve van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en
inrichting was bedoeld om daarbij soelaas te bieden. Eerder dit jaar oordeelde
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (bij uitspraken van 21
januari 2009 en 13 mei 2009) echter dat de ontheffingsgrondslag “ruimtelijke
ontwikkeling en inrichting” in strijd is met de Vogel- en Habitatrichtlijn, voor
zover daarmee ook ontheffing mogelijk is voor strikt beschermde soorten (de
bijlage IV-soorten Habitatrichtlijn en alle vogelsoorten). Dit oordeel heeft
geleid tot onzekerheid in de bouwsector, aangezien deze sector gebruik maakt van
de ontheffingsgrondslag. Een recente uitspraak van de Rechtbank Arnhem van 27
oktober 2009 (LJN BK2969) doet daar nog een schepje bovenop. De Rechtbank Arnhem
heeft ten aanzien van de “Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen”
vastgesteld dat artikel 16b Vrijstellingsbesluit – dat onder meer de grondslag
vormt voor een vrijstelling ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden in
het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting overeenkomstig een door de
minister van Landbouw goedgekeurde gedragscode – zich niet verdraagt met de
Vogel- en Habitatrichtlijn, omdat deze ook betrekking heeft op strikt beschermde
soorten. De rechtbank heeft dan ook het besluit tot goedkeuring van de
gedragscode vernietigd. In een brief aan de Tweede Kamer van 2 december 2009
heeft de minister van Landbouw aangekondigd hoger beroep in te stellen tegen
deze uitspraak. Navraag bij het ministerie van Landbouw leerde dat ook de Unie
van Waterschappen in hoger beroep zal gaan. Wat betekent de uitspraak van de
Rechtbank Arnhem voor de bouwsector? Wat er ook zij van de mogelijke
strijdigheid van de gedragscode voor waterschappen met Europees recht, heeft de
gedragscode voor de bouw in het geheel geen betrekking op bijlage IV-soorten.
Voor vogels geldt de gedragscode wel, maar indien de maatregelen worden
getroffen die in de gedragscode zijn opgenomen, wordt voorkomen dat de verboden
van de Ffw worden overtreden. De vrijstelling, zoals deze krachtens de
gedragscode geldt, is dan niet nodig. Het goedkeuringsbesluit is bovendien
onherroepelijk, waarmee de gedragscode toepasbaar is. De gedragscode voor de
bouw lijkt dus niet op de schop te hoeven.

Mr. Godelieve Aarts, Mr. Hanneke Ellerman
Houthoff Buruma

Reageer op dit artikel