artikel

Beoordelingskader biedt uitkomst

bouwbreed

Op 27 oktober 2009 werd een beroepschrift tegen een Flora- en faunawet gedragscode door de rechter gegrond verklaard. Het ministerie van LNV is hierbij berispt vanwege de goedkeuring van deze gedragscode in 2006.

De basis van de uitspraak wordt gevormd door de wettelijke belangen voor de
vrijstelling van bijna zeventig soorten uit bijlage IV van de Habitatrichtlijn,
die een deel vormen van de meest strikt beschermde Flora- en faunawet soorten
(tabel 3). De uitspraak benoemt dat de vrijstellingsgronden ‘bestendig beheer en
onderhoud’ en ‘bestendig gebruik’ weliswaar genoemd worden in een AmvB van begin
2005, het Vrijstellingenbesluit, maar niet in de Vogel- en/of Habitatrichtlijn.
Bestendig beheer en onderhoud en bestendig gebruik kan daarom niet gebruikt
worden als vrijstellingsgrond voor de Habitatrichtlijn bijlage IV-soorten. Het
door het ministerie van LNV goedkeuren van de betreffende gedragscode is daarom
onterecht. De uitspraak betekent de directe ongeldigheid van de huidige
gedragscode van de Unie van Waterschappen. Om in de tussentijd de situatie toch
werkbaar te houden overweegt de Unie van Waterschappen om bij de Raad van State
een zogenaamde voorlopige voorziening aan te vragen, hetgeen het tijdelijke
gebruik van de gedragscode zou kunnen toestaan tot de uitspraak van het hoger
beroep. Op dit moment is de gedragscode als geheel dus ongeldig op basis van de
werkzaamheden vallend onder ‘bestendig beheer en onderhoud’ en ‘bestendig
gebruik’ waar tabel 3-soorten uit bijlage IV van de Habitatrichtlijn aanwezig
zijn. Dit betekent dat voor deze gevallen weer een formele ontheffing nodig zou
zijn en dat is natuurlijk juist hetgeen de toepassing van een gedragscode wil
voorkomen. Mogelijk biedt het nieuwe beoordelingskader van augustus van dit jaar
uitkomst. Hierin geldt namelijk als uitgangspunt dat wanneer op voorhand
voldoende mitigerende maatregelen genomen worden, géén sprake (meer) is van een
overtreding van de verbodsbepalingen. Een toevoeging aan de gedragscode met te
treffen mitigerende maatregelen voor de tabel 3-soorten uit bijlage IV van de
Habitatrichtlijn, afgestemd op bestendig beheer en onderhoud en bestendig
gebruik zou dan al kunnen volstaan.

Benjamin Flierman
Adviseur ecologie, Tauw

Reageer op dit artikel