artikel

Krachtwijken behoeven integrale aanpak

bouwbreed Premium

Vier Eindhovense woningcorporaties hebben per brief aan minister Van der Laan laten weten te stoppen met de aanpak van de krachtwijken. De reden zou zijn dat de financiële middelen die het Rijk beschikbaar heeft in Den Haag blijven liggen. Volgens Emirto Rienhart is dit niet de enige reden dat een effectieve aanpak van de krachtwijken in ons land stagneert.

Bij veel krachtwijken is er een tekort aan kennis en ervaring met de inhoud
en organisatie van een integrale gebiedsaanpak, ook is een gebrekkige
samenwerking tussen de betrokken partijen evenzeer een oorzaak van een
stagnerende wijkaanpak. Bij vrijwel alle krachtwijken is sprake van een complexe
problematiek. Het gaat om een mix van fysieke aspecten als de kwaliteit van de
woningen en de inrichting van de openbare ruimte maar ook om het
maatschappelijke voorzieningenniveau en sociaal-economische aspecten. Het
effectief aanpakken van een krachtwijk vraagt dan ook een integrale aanpak
waarbij de nodige kennis en ervaring is vereist en waarbij alle stakeholders
(zoals woningcorporaties, scholen, stadsdelen en/of (deel) gemeenten,
bewonersorganisaties, buurthuizen, maatschappelijk werk en de politie)
gezamenlijk een aanpak formuleren en uitvoeren. Zowel op het gebied van kennis
en ervaring met een integrale benadering als in het gezamenlijk optrekken en de
aansturing van het proces wringt de schoen.

Visie

Het formuleren van een visie op een krachtwijk, het op basis daarvan
formuleren van een programma en het definiëren van projecten vraagt om de nodige
kennis en ervaring met alle aspecten die in de krachtwijk moeten worden
aangepakt. Er zijn in de praktijk te weinig mensen met deze kennis en ervaring
betrokken bij de aanpak van krachtwijken. Zeker als het gaat om een integrale
benadering van al de aspecten die aandacht verdienen. Daarnaast vraagt een
effectieve integrale aanpak van een krachtwijk van alle betrokkenen dat zij hun
individuele belang ondergeschikt maken aan het belang van de krachtwijk. Wat de
praktijk nu te vaak laat zien, is dat de betrokken partijen moeilijk tot een
gezamenlijke aanpak komen door een gebrekkige samenwerking als gevolg van het
vasthouden aan het eigen belang. Dit geldt zelfs vaak binnen de eigen
organisatie van een betrokken partij. Het zal niet de eerste keer zijn dat een
afdeling Wonen en een Vastgoedafdeling van een woningcorporatie niet tot een
eensluidende visie komen. Een effectieve aanpak vraagt om een trekker met
mandaat. Iemand die boven de partijen staat. Deze trekker dient uiteraard de
nodige kennis en ervaring te hebben. Het strekt bij de organisatie van
krachtwijkprojecten tot aanbeveling wanneer iemand uit de betrokken organisaties
met de benodigde competenties en in die staat is boven de partijen te opereren,
wordt vrijgemaakt (of extern wordt ingehuurd wanneer geen van de betrokken
partijen deze persoon kan leveren). Deze persoon kan dan een speciaal voor de
krachtwijk opgetuigde projectorganisatie aansturen waarin de leden afkomstig
zijn uit de diverse betrokkenen. Om de trekker aan te sturen zou een stuurgroep
in het leven kunnen worden geroepen waarin de directieleden van betrokken
partijen en politiek bestuurders zitting hebben. Het zou voor de bewoners en
ondernemers in de krachtwijken een goede zaak zijn als de urgentie van
bovenstaande gezien wordt en betrokken organisaties in staat blijken over de
eigen belangen heen te stappen en een kundige organisatie op te tuigen. Het zou
ontzettend jammer zijn wanneer de broodnodige integrale aanpak van sommige
wijken geen doorgang vindt door een gebrek aan competenties in de samenwerking
tussen betrokken partijen.

Ir. Emirto Rienhart MCD (Gebiedsontwikkelaar)

Reageer op dit artikel