nieuws

Ymere zet rem op investeringen vanwege Woningwet

woningbouw 67

Woningcorporatie Ymere (88.000 woningen) twijfelt over het doorzetten van sommige investeren vanwege de nieuwe Woningwet. Die wet is een “flinke kluif” om in te voeren en brengt financiële onzekerheden met zich mee.

Dat schrijft de Amsterdamse volkshuisvester in het jaarverslag over 2015. Door de onzekerheid moet Ymere een keuze maken tussen investeren en het opbouwen van een financiële buffer. “Onder voorbehoud” voor de periode 2016-2010 zijn daarom 45 miljoen euro voor planmatig onderhoud, 30 miljoen euro voor woningverbetering en 40 miljoen euro voor nieuwbouw voor sociale huurwoningen.

Tour de force

Volgens de directie is de invoering van de nieuwe Woningwet een “tour de force”. Heel 2015 stond in het teken van de invoering van de wet. Een speciaal in het leven geroepen projectgroep is met behulp van met externe adviseurs bezig Ymere Woningwet-klaar te krijgen. Daarbij valt op dat “niet alle interpretaties van de wet eenduidig blijken”.

Deze Woningwet heeft volgens Ymere grote impact op de bedrijfsvoering (kostenverdeling), investeringen (markttoets), financiering (geborgd/ongeborgd) en classificatie van het vastgoed (scheiden/splitsen). “Onze plannen na 2017 kennen daarom een grote mate van onzekerheid.”

De administratieve lasten die gepaard gaan met de Woningwet schat Ymere op tussen de 1 en 1,5 miljoen euro eenmalig en tussen de 130.000 en 500.000 euro jaarlijks.

Scheiding

Ook in 2016 heeft Ymere haar handen er aan vol. Zo moet er een plan komen van het opsplitsen van DAEB-bezit (sociale huurwoningen en maatschappelijk vastgoed) en niet-DAEB-bezit (rest). Volgens de nieuwe wet dienen DAEB-activiteiten en niet- DAEB-activiteiten van elkaar losgekoppeld te worden. Uiterlijk januari 2017 moeten alle woningcorporaties een conceptplan indienen waarin ze aangeven hoe ze dat gaan doen: via een administratieve scheiding of via een juridische splitsing.

Naar aanleiding van de nieuwe Woningwet heeft Ymere haar sponsorbeleid herzien. Ymere gaat geen nieuwe sponsorverplichtingen meer aan. Lopende sponsoractiviteiten worden stopgezet of afgebouwd.

Traag

Ook is Ymere bezig met het afbouwen van de productie van koopwoningen. Lopende projecten worden overgedragen of afgerond. Dat is “niet van de ene op de andere dag is voltooid. Vastgoed is immers traag.” Ymere leverde in 2015 384 koopwoningen op. In 2014 waren dat er 516.

In 2015 werden 359 nieuwe sociale huurwoningen afgerond en werden 1214 woningen gerenoveerd. Aan onderhoud werd 105 miljoen euro uitgegeven. In 2014 was dat nog 99 miljoen euro.

Het jaarresultaat van Ymere is door de aantrekkende woningmarkt en verlaging van bedrijfskosten in 2015 gestegen van 176 miljoen euro in 2014 naar 347 miljoen euro vorig jaar. Doordat de vastgoedprijzen in de regio Amsterdam zijn gestegen is de marktwaarde van het woningbezit van de corporatie op het niveau van voor de vastgoedcrisis gekomen. “Het gaat daarbij om winst op papier”, haast Ymere zich te zeggen. “Het levert geen geld op voor betaalbaarheid, onderhoud of nieuwbouw.”

Reageer op dit artikel