nieuws

Tjerk Bruinsma: ‘Extra budget voor wijkaanpak hard nodig’

woningbouw

Tjerk Bruinsma: ‘Extra budget voor wijkaanpak hard nodig’

Vlaardingen was 50 jaar geleden de snelst groeiende gemeente van Nederland. Nu verliest de stad in snel tempo inwoners bij gebrek aan goede woonruimte voor de midden- en hogere inkomens. Burgemeester Tjerk Bruinsma overhandigt vandaag een petitie aan de Tweede Kamercommissie Wonen, Wijken en Integratie waarin hij onder meer aandacht vraagt voor de herstructureringsopgave waar zijn gemeente voor staat.

Vanwaar dit verzoek?
”Vlaardingen behoort niet tot de G31-gemeenten en kent geen Vogelaarwijken.
Onze stad krijgt daarom geen extra budget voor de uitvoering van de wijkaanpak.
Ook ontvangt Vlaardingen na 2009 veel minder geld uit het Investeringsbudget
Stedelijke Vernieuwing en het Besluit Locatiegebonden Subsidies. Willen wij
vaart kunnen houden in de aanpak van de stedelijke vernieuwing, en verdere
achteruitgang voorkomen, dan hebben we meer geld nodig uit het ISV-budget en uit
het preventiebudget.”

Hoe zit het precies met de bijdragen uit het ISV-budget?
”Tot 2010 werd het ISV-budget direct aan Vlaardingen als
‘programmagemeente’ uitgekeerd. Nu dit bedrag voor de periode 2010-2015 wordt
toegekend aan de stadsregio Rotterdam dreigt Vlaardingen dit budget volledig te
verliezen. Dat is een flinke tegenvaller. Vlaardingen heeft te kampen met
grootstedelijke problematiek door een overschot aan sociale huurwoningen, een
instroom van kwetsbare huishoudens en een uitstroom aan welgestelde dertigers.
In onze stad wonen bovendien relatief veel ouderen. Wij worden echter niet
gesubsidieerd als een grote stad en vallen met vele financiële regelingen
telkens net buiten de boot. Zonder extra financiële hulp is de kans groot dat de
kwetsbare wijken in de stad verder afglijden. Daarom hebben wij een Actieplan
Wonen opgesteld. Deze petitie maakt onderdeel uit van het lobbytraject rond dit
plan.”

Om hoeveel woningen gaat het in het Actieplan Wonen?
”Het voornemen is de woningvoorraad ingrijpend te vernieuwen. De planning loopt
tot 2030. In die periode willen we 6.800 verouderde woningen slopen en 8.450
nieuwe woningen bouwen.”

In hoeverre verwacht u dat deze petitie u daarbij kan
helpen?

”Gemeenten zónder krachtwijken, maar mét aandachtswijken kunnen meedingen naar
financiële steun vanuit VROM/WWI. Het kabinet heeft een preventiebudget van 60
miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze ’40+’ aandachtswijken. Dertig miljoen
is voor de G31. Voor de overige dertig miljoen kan elke gemeente voor één wijk
een aanvraag indienen. De dertien gemeenten zonder krachtwijken hebben voorrang.
Daarna komen gemeenten met één krachtwijk, gevolgd door gemeenten met meerdere
krachtwijken. We hopen op 7 miljoen euro aan ISV3-gelden. Voor het
preventiebudget ligt er een aanvraag voor één miljoen euro. Of we inderdaad iets
krijgen, zullen we moeten afwachten.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels