nieuws

Strenge controle goed voor de bouw

woningbouw

Handhaving van het Bouwbesluit ontbreekt. Van de woningen voldoet 25 procent niet aan de minimale kwaliteitseisen. Wanneer, vraagt Gert Harm ten Bolscher zich af, neemt de woningmarkt zichzelf en haar klanten serieus?

Door gebrekkige controle laat de kwaliteit van woningen nog altijd te wensen
over. Voor de oplevering wordt meestal een beperkt aantal controles uitgevoerd,
waardoor bouwers vaak zelf niet weten dat zij een huis opleveren met verborgen
gebreken. En van een (per definitie) ondeskundige koper valt niet te verwachten
dat hij een woning kan beoordelen op gezondheid en energiezuinigheid. Behalve de
wettelijke verplichting te controleren, hebben gemeenten ook een
verantwoordelijkheid. Een gemeente benadeelt inwoners als woningen niet voldoen
aan de eisen met betrekking tot energiezuinigheid, waardoor energielasten te
hoog zijn. Het is ook inconsequent: veel overheden geven invulling aan ambitieus
klimaatbeleid. Het is dan toch onverteerbaar dat ze woningen laten bouwen die
aan alle kanten energie weglekken? Nog ernstiger wordt het als woningen bij
oplevering niet voldoen aan de ventilatie-eisen uit het Bouwbesluit. Hevige
gezondheidsklachten kunnen het gevolg zijn.

Afwijkingen

Uit onderzoek van VROM blijkt ook dat gemeenten aanvragen bouwvergunningen
niet altijd zorgvuldig toetsen, omdat de kennis of de capaciteit ontbreekt. Dat
blijkt funest voor de bouwpraktijk van elke dag! Zaken worden (bewust) vergeten
of veranderd, vaker is sprake van een samenloop van omstandigheden en ontstaan
afwijkingen, zoals een verkeerde bestelling en onduidelijkheid over
verantwoordelijkheden. Op de bouwplaats ontbreekt vaak het inzicht in de
gevolgen van afwijkingen van het oorspronkelijke ontwerp. Bij de oplevering
wordt bijna nooit gecontroleerd of de woning voldoet aan de wettelijke eisen.
Ook de bouwbranche moet actie ondernemen. Achteraf zaken recht zetten kost veel
tijd en geld en gaat ten koste van het imago. Een derde argument is dat mensen
die hun vak serieus nemen kwaliteit willen leveren. Dan kun je het toch niet
over je kant laten gaan dat huizen bouwfysisch niet kloppen of zelfs
gezondheidsklachten veroorzaken? De cirkel is te doorbreken. Gemeenten moeten
hun toetsende en handhavende taken daadwerkelijk invulling geven, zowel bij
aanvraag bouwvergunning als bij oplevering. Bouwers die hun zaken goed op orde
hebben moet dit als muziek in de oren klinken, omdat oneerlijke concurrentie
verdwijnt. Door naleving van wetten en regels te controleren, helpt de gemeente
de bouwbranche zelfs. ‘In één keer goed’ levert een hoger rendement op dan ‘iets
minder nauwkeurig en goedkoper en problemen achteraf oplossen’. Noord-Holland
onderkent het belang van controle van nieuwbouwwoningen. Zij kiest ervoor
steekproefsgewijs woningen grondig te controleren en de resultaten terug te
koppelen naar de markt. Hiervoor gebruikt ze het instrument BouwTransparant.
Tegelijkertijd is het zaak dat de bouw meer invulling geeft aan het leveren van
vakmanschap en dit door een onafhankelijke partij laat toetsen. De overheid moet
zorgen voor de stok achter de deur door de vergunningaanvraag goed te toetsen en
het opleveringsrapport steekproefsgewijs te controleren. Zo ontstaat een
prachtige samenwerking tussen gemeente en bouwende partijen. Tegelijkertijd
krijgt de bouwbranche grip op faalkosten, ontstaat ruimte voor innovatie,
krijgen bewoners de woning waar ze recht op hebben en worden woningen
energiezuiniger. Winst in meerdere opzichten dus!

Kwaliteit nieuwbouwwoningen

Al in januari 2008 constateerde toenmalig minister Vogelaar in een brief aan
de Tweede Kamer dat de kwaliteit van nieuwbouwwoningen te wensen overlaat. Zij
onderbouwde deze conclusie met confronterende cijfers: 80 procent van de
bouwvergunningen is niet juist en een substantieel deel van de woningen is niet
gebouwd conform de verleende bouwvergunning. Onderzoek wijst uit dat minimaal
één, mogelijk zelfs twee op de drie woningen niet voldoen aan de minimale eisen
op het gebeid van ventilatie, met mogelijk ernstige gevolgen voor de gezondheid
van de bewoners. Een derde voorbeeld: een kwart van de woningen voldoet bij
oplevering niet aan de eisen wat betreft energiezuinigheid
(energieprestatienormering of EPN).

Reageer op dit artikel