nieuws

ING: Extra geld lenen beste optie corporaties

woningbouw Premium

Woningcorporaties zouden 19.000 woningen minder per jaar moeten bouwen om hun liquiditeitstekorten op te vangen.

Dat becijfert het economisch bureau van ING. De bouwproductie van corporaties
zou daardoor bijna tot stilstand komen. In 2008 realiseerde de sector 21.400
woningen. Zo ver zal het niet komen, weet de bank. Corporaties investeren volop
om hun volkshuisvestingsambities waar te maken. Daarom ligt het verkopen van
woningen of extra geld lenen meer voor de hand. Volgens het Waarborgfonds
Sociale Woningbouw (WSW) is 63 procent van de investeringen afhankelijk van
woningverkopen. Woningverkoop is in deze tijd echter lastig, In het eerste
kwartaal werden 33 procent minder woningen verkocht in vergelijking met het
eerste kwartaal van vorig jaar. Corporaties zouden volgens ING 23.000 woningen
moeten verkopen om hun schuld niet te laten oplopen. Massaal aanbieden van
corporatiewoningen zal echter de prijs onder druk zetten, wat uiteindelijk de
verkoopopbrengst zal doen verminderen. “Corporaties zullen voor de aanvulling
van het liquiditeitstekort extra moeten lenen en minder investeren”, aldus
ING-econoom Willem Meijerman. “Extra lenen lijkt voor de corporaties, die dat
nog kunnen, de meest logische oplossing. Als de woningmarkt over enkele jaren
weer aantrekt kunnen zij hun schulden aflossen door alsnog een gedeelte van hun
bezit te gelde te maken.”

Florissant

Volgens de bank staan woningcorporaties er ondanks de kredietcrisis over het
algemeen florissant voor. Het grote aantal woningen dat corporaties bezit, zorgt
voor een groot eigen vermogen. Doordat corporaties steeds meer investeren, zal
de schuldenlast naar verwachting toenemen tot rond de 87 miljard euro in 2011.
De solvabiliteit neemt hierdoor af. De gemiddelde solvabiliteit van corporaties
gebaseerd op de WOZ-waarde van de corporatiewoningen is echter zeer hoog (80
procent) waardoor de kredietwaardigheid op lange termijn goed is. Corporaties
zijn nog steeds steenrijk, maar zitten wel krap bij kas, aldus de ING.

Reageer op dit artikel