blog

De echte woonparagraaf

woningbouw 1125

De echte woonparagraaf

Het Regeerakkoord is lekker nuchter en realistisch na alle berichten over de schuldigen voor de woningnood, oproep voor een noodplan woningbouw, ladder als kwaad van alles en ‘vinex-achtig’ pleidooi van Rijk moet dit en dat.

Benadrukt wordt dat in de uitvoering van belangrijke overheidstaken, gemeenten en provincies, een steeds belangrijkere rol spelen. Tegelijkertijd zijn de ambities voor snelle verduurzaming van de gebouwde omgeving en gasvrij maken van nieuwbouw en bestaande woningen terecht flink ambitieus. Aan de slag.

Helaas staat er in het Regeerakkoord weinig over natuur en landschap, maar geruststellend is dat dit bij lagere overheden nadrukkelijk wel op het netvlies staat. Noord-Holland zet in op bouwen rond stations en afzien van nieuwe uitleglocaties in verband met landschapsbehoud. In Brabant ligt het accent op vernieuwbouw in plaats van nieuwbouw en wordt ingezet op groenontwikkeling tussen de Brabantse steden. Vergelijkbaar is de inzet van Zuid-Holland om verstedelijking zoveel mogelijk te concentreren in en rond steden in het stedelijk netwerk. Zeeland voorkomt in de recente Kustvisie verdere bouwwoede langs de kust.

Wat betreft het aanjagen van de woningbouw vertrouwt het Kabinet op maatwerk van de mede-overheden, woningcorporaties en andere stakeholders die regionale afspraken maken over woningbouw. Men houdt met andere woorden vast aan de in gang gezette decentralisatie van de ruimtelijke ordening.

Dit vertrouwen in lagere overheden is volledig terecht. De afgelopen tijd zetten Noord-Brabant, Zuid- en Noord-Holland net als gewilde steden als Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Groningen en Arnhem expliciet in op duurzame verstedelijking en het versnellen van de woningbouwproductie. Focus ligt op het bouwen van honderdduizendend woningen door middel van transformatie, herbestemming, inbreiding, hoogbouw en concentratie rond knooppunten.

Prioriteit is samen met het Rijk en de regio’s te werken aan stevige regiodeals, waarin harde afspraken staan over de woningbouwproductie, de verduurzamingsopgave en behoud en versterken van groen en landschap in en om de stad. In sommige regio’s zal er ook wat gebouwd moeten worden in de wei, maar dit zal een druppel op de gloeiende plaats zijn. Nadruk zal liggen op duurzame verstedelijking.dr. Cees-Jan Pen is Lector ‘De Ondernemende Regio’ Fontys Hogeschool Management, Economie en Recht.

Reageer op dit artikel