artikel

Woningwet onduidelijk over aan- en verkoop onbebouwde gronden

woningbouw

Woningwet onduidelijk over aan- en verkoop onbebouwde gronden
Flickr - Niels van Reijmersdal

De gewijzigde Woningwet schept geen helderheid over het feit of het aan- en verkopen van onbebouwde gronden onder het gebied van de volkshuisvesting valt. Betekent dit in praktijk dat woningcorporaties geen onbebouwde gronden meer mogen aan- en verkopen?

De Woningwet bepaalt dat woningcorporaties uitsluitend werkzaam mogen zijn op het gebied van de volkshuisvesting. Wat ‘het gebied van de volkshuisvesting’ zoal omvat, is omschreven in de verschillende onderdelen van artikel 45 Woningwet. Het tweede lid, onderdeel a, biedt de grondslag voor een van de kernactiviteiten van woningcorporaties: het doen bouwen, kopen, verkopen en doen slopen van woongelegenheden (woningen met de daarbij behorende grond).

Onbebouwde gronden

Tot de inwerkingtreding van de gewijzigde Woningwet op 1 juli 2015 was duidelijk dat het gebied van de volkshuisvesting ook het aan- en verkopen van onbebouwde gronden omvatte. Dit volgde expliciet uit verschillende circulaires van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Echter, met de inwerkingtreding van de gewijzigde Woningwet zijn deze circulaires komen te vervallen zonder dat in artikel 45 Woningwet werd opgenomen dat het aan- en verkopen van onbebouwde gronden onder het gebied van de volkshuisvesting valt. Betekent dit nu dat woningcorporaties geen onbebouwde gronden meer mogen aan- en verkopen?

Bouwrijpe gronden

Dit is een voor de praktijk belangrijke vraag, omdat woningcorporaties in het kader van de uitoefening van hun taken regelmatig onbebouwde gronden aan- en verkopen. Denk aan het geval waarbij een woningcorporatie bouwrijpe gronden aankoopt ten behoeve van woningbouw, nadat de daarop aanwezige opstallen zijn gesloopt.

Dit is een voor de praktijk belangrijke vraag


Of het geval waarbij een woningcorporatie haar woningen sloopt, waarna de onbebouwde gronden worden verkocht aan een ontwikkelaar om er nieuwe woningen te doen bouwen. Ook komen wij in de praktijk gevallen tegen waarin woningcorporaties onbebouwde gronden verkopen die in het verleden zijn gekocht, maar thans niet meer tot hun aandachtsgebied behoren.

Niet de bedoeling

Volgens ons is het niet de bedoeling van de wetgever geweest om het woningcorporaties onmogelijk te maken onbebouwde gronden te kopen of verkopen. Uit artikel 24 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (het Besluit) volgt namelijk dat besluiten van het bestuur van een woningcorporatie niet zijn onderworpen aan de goedkeuring van de minister voor Wonen en Rijksdienst, wanneer sprake is van het verkopen van grond waarop geen woningen zijn gebouwd c.q. het vervreemden van grondposities.

Wettelijke grondslag

En artikel 66 van het Besluit bepaalt dat een toegelaten instelling haar onbebouwde grond in de DAEB-tak onderbrengt, voor zover daarop ingevolge een bestemmingsplan woningbouw zal moeten plaatsvinden en de toegelaten instelling voornemens is daarop binnen vijf jaar na het verwerven van die grond woongelegenheden te doen bouwen. In deze bepalingen van het Besluit schuilt de aanname dat het woningcorporaties is toegestaan onbebouwde gronden te kopen en verkopen. Maar: hoe zit het nu met de (wettelijke) grondslag?

Uitkomst

Het tweede lid, onderdeel i van artikel 45 Woningwet, lijkt uitkomst te bieden. Hieruit volgt dat het gebied van de volkshuisvesting ook omvat het verrichten van de werkzaamheden die noodzakelijkerwijs voortvloeien uit het doen bouwen, kopen, verkopen en doen slopen van woongelegenheden. Indachtig de artikelen 24 en 66 van het Besluit, kan dan worden gesteld dat het kopen of verkopen van onbebouwde gronden noodzakelijkerwijs voortvloeit uit, bijvoorbeeld, het doen bouwen van woningen. Om woningen te doen bouwen, kan het immers noodzakelijk zijn om eerst gronden te kopen van een gemeente of te verkopen aan een marktpartij.

Ruimte voor discussie

Tegelijkertijd laat het artikelonderdeel ruimte voor discussie, omdat hier volgens de memorie van toelichting niet een te ruimte toepassing aan mag worden gegeven. Onduidelijk is hoe ruim ‘niet te ruim’ is. In die onduidelijkheid schuilt het risico dat woningcorporaties werkzaamheden verrichten waarvoor de Woningwet geen grondslag biedt.

Onduidelijk is hoe ruim 'niet te ruim' is


De minister voor Wonen en Rijksdienst kan een woningcorporatie in zo’n geval een last onder dwangsom opleggen of een bestuurlijke boete van maximaal  20.500 euro. Navraag bij het ministerie voor Wonen en Rijksdienst heeft nog niet de rechtszekerheid opgeleverd waar de praktijk bij is gebaat. Wij pleiten dan ook voor een verduidelijking van de Woningwet. Hetzij door een wetswijziging, hetzij door middel van een circulaire.

Tim Grundmeijer en Mark Moolhuizen zijn werkzaam als advocaat in de praktijkgroep Vastgoed en Overheid bij Van Doorne N.V.

 

Reageer op dit artikel