artikel

Decharge corporatietop lijkt nog steeds mogelijk

woningbouw

Decharge corporatietop lijkt nog steeds mogelijk
Scheefwoner laat zich niet wegjagen

Diverse woningcorporaties hebben de afgelopen jaren schadeclaims neergelegd bij hun oud-bestuurder(s) en commissarissen. Bestuurders en commissarissen kunnen bij ernstige verwijtbaarheid aansprakelijk worden gesteld voor schade die een woningcorporatie lijdt als gevolg van onbehoorlijke taakvervulling. Bijvoorbeeld bij Vestia gebeurt dit; Vestia vordert miljarden van Staal en de oud-commissarissen.

Op 18 maart heeft het ministerie de beleidslijn vrijtekening/vrijwaring van bestuursaansprakelijkheid aan VTW en Aedes verstuurd. Op grond van deze beleidslijn mag een corporatie niet bestuurders en/of commissaris vrijtekenen of vrijwaren van de wettelijk geregelde aansprakelijkheid. Door de vrijtekening en vrijwaring zouden volgens het ministerie namelijk grote schade-uitkeringen ten laste van de begroting van de toegelaten instelling kunnen komen of door de bestuurders of commissarissen veroorzaakte schade door de corporatie gedragen moeten worden, waardoor deze gelden niet langer voor de volkshuisvestingstaken van de corporatie beschikbaar zijn.

Niet aansprakelijk

Maar wat is nu de strekking van de beleidslijn? Aedes geeft aan dat woningcorporaties hun bestuurders en commissarissen in algemene zin niet mogen vrijstellen van aansprakelijkheid. Dat staat echter niet in de beleidslijn. De beleidslijn lijkt alleen betrekking te hebben op algemene vrijtekenings- en vrijwaringsbepalingen in onder meer benoemings- of andere overeenkomsten. Met deze bepalingen wordt op voorhand aangegeven dat de bestuurder niet aansprakelijk wordt gehouden (vrij tekening) of dat de corporatie de schade betaalt als de bestuurder aansprakelijk is jegens derde (vrijwaring). Een corporatie geeft daarmee in algemene zin rechten prijs, terwijl ze nog niet weet wat er gaat gebeuren. Dit is volgens de minister niet toegestaan.

Maar is een finale kwijting bij het einde van een dienstverband nu ook verboden? En mag er nog jaarlijks decharge worden gegeven aan de bestuurder en commissarissen? Een finale kwijting leidt er in beginsel toe dat een woningcorporatie een bestuurder of commissaris niet meer aansprakelijk kan houden voor gemaakte fouten.

Bij WSG heeft de finale kwijting dit gevolg gehad. In 2013 oordeelde de rechtbank dat de oud-bestuurder van WSG, Peter Span, niet aansprakelijk was voor de miljoenenclaim van WSG, omdat er een clausule over finale kwijting in de vaststellingsovereenkomst stond. Ook bij decharge geldt dat een woningcorporatie afstand doet van bepaalde rechten om de bestuurder of commissaris aan te spreken. Bij een decharge en/of een finale kwijting komt de schade uiteindelijk voor rekening van de woningcorporatie.

Iets anders

Denkbaar is dan ook dat de minister geen voorstander is van decharge en een finale kwijting. De beleidslijn vermeldt echter niets over een finale kwijting en de decharge. Ons lijkt een finale kwijting en decharge voorlopig nog toegestaan. Als de minister ook dit onwenselijk had gevonden, dan had hij in onze visie dit met zoveel woorden in de beleidslijn moeten opnemen. De beleidslijn spreekt uitsluitend over vrijtekening en vrijwaring en dit is juridisch iets anders dan het verlenen van een finale kwijting en decharge.

Wij sluiten niet uit dat dat in de (nabije) toekomst alsnog zal gebeuren, gelet ook op het doel van de beleidslijn (voorkomen van schade aan het belang van de volkshuisvesting als gevolg van fouten van bestuurders of commissarissen). En wat dan? Het is voor bestuurders en commissarissen in ieder geval zaak ervoor te zorgen dat er een goede aansprakelijkheidsverzekering met een ruime dekking is.

Eelkje van de Kuilen en Dennis van Tilborg, resp. advocaat ondernemingsrecht, en advocaat Overheid en Onderneming bij AKD

Reageren op dit artikel? Dat kan via redactie@cobouw.nl of via Twitter op @CobouwNL

Reageer op dit artikel