artikel

Eigen grond eerst

woningbouw Premium

Eigen grond eerst

Onlangs was ik bij een bijeenkomst van ontwikkelende bouwondernemingen. Zij maakten zich ernstig zorgen over de (in hun ogen) dictatoriale rol van gemeenten bij de prioritering van woningbouwprojecten. Naast de grote teleurstelling vat ik het algemene gevoel kort samen: “Het is een veel te eenzijdige beoordeling om de eigen grondposities van de gemeente te bevoordelen.”

De onmacht werd sterk gevoeld en de frustraties liepen hoog op. Want ook deze ondernemers hebben flink geïnvesteerd in grondposities, in (stedenbouwkundige ) plannen en in adviezen. In veel gevallen trok men ook al geruime tijd met de gemeente op. En vaak zijn er ook al prestatieafspraken met bijvoorbeeld een woningcorporatie of belegger gemaakt.

Nu wordt daar door diezelfde gemeente, veelal zonder fatsoenlijk overleg, plots een streep door gehaald. Gesteund door volkshuisvestelijke rapporten en een roep om de oplopende rentetellers te beheersen, is de gemeenteraad er al snel van overtuigd, dat de eigen grond van de gemeente eerst aan de beurt komt bij prioriteringen. Het is begrijpelijk, maar tegelijkertijd wel erg eenzijdig benaderd.

Immers, in deze moeilijke markt nemen ondernemers toch initiatieven om eigen plannen te ontwikkelen en daarmee te concurreren met andere partijen.

En daar komt de gemeente als extra concurrent bij. Resultaat: verspilling van maatschappelijk kapitaal. Want alle gemaakte kosten moeten ooit worden terugverdiend en uiteindelijk krijgt de woonconsument daarvoor de rekening gepresenteerd!

Oplossing? Jazeker, het dialoog-model. Ga als gemeente en marktpartijen met elkaar rond te tafel over het prioriteren van bouwontwikkelingen. Maak samen keuzes op basis van heldere criteria. Dat voorkomt een versnipperde ontwikkeling van een woongebied. En het is goed voor de leefbaarheid, het in standhouden van werkgelegenheid van de ondernemers en het op gang houden van een gezonde doorstroming op de woonmarkt.

Maar voor een goede dialoog zijn meer partijen nodig. Dus, hierbij een eerste uitgestoken hand naar de gemeenten!

Bart Hendriks, Algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep

Reageer op dit artikel