artikel

Pak ook vergrijzing woning stevig aan

woningbouw Premium

Veel ouderen wonen in woningen die volgens de huidige maatstaven verouderd zijn. Toch willen de meeste ouderen graag zo lang mogelijk in hun woning blijven, constateert Marcel Engels. Ook de overheid wil dat en streeft ernaar tienduizenden woningen ‘levensloopgeschikt’ te maken. Uneto-VNI denkt de oplossing te hebben.

Uneto-VNI houdt zich al geruime tijd bezig met het ontwikkelen en toepassen
van (installatie) technieken om woningen levensloopgeschikt te maken.
Maatschappelijk is dit van groot belang. Een vergrijzende bevolking brengt
toenemende kosten met zich mee. Met name de oplopende kosten van medische en
sociale zorg in de nabije toekomst vormen een hoofdpijnpunt voor politici en
beleidsmakers. Kunnen ouderen langer in hun eigen woning blijven wonen, dan
levert dat een aanzienlijke bijdrage aan het (beter) in de hand houden van de
zorgkosten. Hoe langer iemand op zichzelf kan wonen, des te lager zijn op
termijn de totale zorgkosten. Bovendien kunnen zorginstellingen hun diensten dan
efficiënter en aan méér mensen aanbieden. Gezien de te verwachten
personeelstekorten in de zorg gedurende de komende decennia, is ook dat een
argument om woningen zoveel mogelijk levensloopgeschikt te maken.

Eigenaren

Voor de eigenaar van de woning(en) vormen aanpassingen op het eerste gezicht
een kostenpost. Maar de investering in het moderniseren van een aantal
huurwoningen is op termijn ook voor de woningcorporatie lonend. Door ze
levensloopgeschikt te maken, verlengt de eigenaar de levensduur van de woning
aanzienlijk. Daardoor is het mogelijk het rendement van de huurwoning sterk te
verbeteren, in de meeste gevallen zelfs zonder huurverhoging. Het ligt dan ook
in de lijn van de verwachting dat met name de woningcorporaties de komende jaren
initiatieven zullen ontplooien voor het op grote schaal levensloopgeschikt maken
van (huur)woningen. Daarbij vinden zij de installatiebranche aan hun zijde,
zeker als het gaat om het ontwikkelen van efficiënte en voor bewoners
aantrekkelijke technieken en toepassingen. De levensloopgeschikte
voorbeeldwoning Wel Thuis in Delft bewijst dat het mogelijk is een bestaande
woning met bewezen technieken levensloopgeschikt te maken. Daarbij hebben Uneto
en haar partners woningbouwcorporaties Vidomes en Vestia, de gemeente Delft,
zorginstellingen Pieter van Foreest en Opleidingsfonds Otib gebruikgemaakt van
de kennis van TNO om de gebruikte technieken optimaal te laten aansluiten op de
huidige en toekomstige behoeften van de bewoners. Om dat te bereiken, stelde TNO
vijf klantprofielen op. Elk profiel vertegenwoordigt een specifieke set
behoeften van oudere bewoners. Het eerste is gebaseerd op de ‘vitale vijftiger’;
ouderen die nu nog niet of nauwelijks behoefte hebben aan bijzondere
voorzieningen in hun woning, maar er rekening mee houden dat in de toekomst wel
aanpassingen nodig zijn.

Behoeften

De andere klantprofielen hebben betrekking op bewoners met specifieke
behoeften die voortkomen uit hun aandoening of beperking: een beperkte
mobiliteit, chronische luchtwegaandoeningen (COPD), visuele of verstandelijke
beperkingen (onder meer dementie). TNO stelde voor elk klantprofiel een lijst op
met huidige en toekomstige eisen en de technieken die daaraan kunnen
beantwoorden. Dat heeft geleid tot een stappenplan, waarmee zowel opdrachtgevers
als bouwpartijen het ontwerpproces van de benodigde aanpassingen in een
bestaande woning snel en volledig kunnen doorlopen.

Voorzitter Uneto-VNI Het stappenplan is te vinden op
www.welthuis.net.

Reageer op dit artikel