artikel

Ik wist niet dat ik dat wist

woningbouw Premium

In de afgelopen vijf jaar zijn talloze onderwerpen rond bouwprocesinnovatie aangepakt: faalkosten, ketenintegratie, contractvormen, aanbesteding, regieraden, integriteit, samenwerking, living building concept, conceptueel bouwen en voorzichtig werd ook gekeken naar cultuuraspecten.

Als je om je heen vraagt wat er nu echt veranderd is, dan hoor je vooral dat
dat niet veel is. De optimisten zeggen dat het tijd nodig heeft, de pessimisten
zeggen dat de bouw niet veranderen wil. De pessimisten stoppen al vroeg of
starten zelfs niet eens de wedstrijd. Laten we de pessimisten elegant terzijde
schuiven en er niet meer naar luisteren. De optimisten gaan gelukkig door met
het lopen van de marathon. Woningen, gebouwen en gebieden worden evident beter
als er sprake is van goede verhoudingen tussen alle betrokkenen.

Ongrijpbaar

Via concepten als partnering en ketenintegratie zijn stappen gezet om die
verhoudingen in de bouwkolom te bevorderen. Maar de meest cruciale relatie, die
tussen de opdrachtgever van het gebouw en de opdrachtnemer, is in de
B&U-sector aan de aandacht ontsnapt. Dat komt omdat de wereld van de
opdrachtgevers een ongrijpbare is. De grootste opdrachtgevers doen stuk voor
stuk maar een klein deel van het jaarlijkse bouwvolume.
Opdrachtgeversorganisaties komen niet verder dan het vertegenwoordigen van een
paar procent en hebben uiteenlopende belangen, financieringsstructuren en visies
op het opdrachtgeverschap.

Vergrijzing

In de zorgsector is de verandering van de financieringsstructuur van de
huisvesting van grote invloed op voorzieningen en beslissingen. Waar je eerst
het bouwbureau volgde, moet je nu zelfstandig de opdrachtgeversrol invullen. De
bouw- en beheeropgave wordt nog ingewikkelder door de vergrijzing en
functiemenging met andere maatschappelijke voorzieningen. De bijbehorende
huisvestingsopgave vraagt om integrale oplossingen. Door versnippering van het
proces en gebrekkige interactie tussen alle betrokkenen is dat echter erg lastig
en worden faalkosten in de hand gewerkt. In een tijd dat de middelen in de
zorgsector steeds schaarser worden, kan men zich echter geen verspilling
veroorloven. In het onderwijs zien we iets soortgelijks. De
onderwijsvernieuwingen zullen wel door blijven gaan, verdere integratie met
kinderopvang en andere buurtvoorzieningen, lijkt logisch en ook hier spelen
demografische en multi-culturele aspecten hun rol in de huisvestingsopgave. De
woningcorporaties oriënteren zich op hun kerntaken. Wonen bereikbaar maken voor
iedereen en wijken leefbaar maken, krijgen alle aandacht. Voor leefbare wijken
zijn ook voorzieningen nodig en de samenwerking met zorg en onderwijs neemt toe.
Deze te realiseren duurzame kwaliteit van de gebouwde omgeving vraagt om een
samenwerking die gebaseerd is op continuïteit en vertrouwen. De gemeenten spelen
in het maatschappelijke veld een zeer belangrijke rol. Naast hun eigen rol als
opdrachtgever zijn ze beleidsmaker en handhaver. Gemeenten willen hierbij steeds
vaker zowel fysiek als sociaal duurzame gebouwen en wijken realiseren. Het
ontbreekt echter vaak nog aan praktisch inzicht over hoe deze duurzaamheid kan
worden gerealiseerd. Zorg, onderwijs, corporaties en gemeenten zijn
maatschappelijke sectoren met complexe en steeds meer verweven
huisvestingsvraagstukken. De behoefte om het opdrachtgeverschap te
professionaliseren groeit, maar de kennis over wat de bouw te bieden heeft aan
nieuwe technologie, betere processen en andere samenwerkingsvormen blijft
achter. De moderne opdrachtgever eist een integrale huisvestingsoplossing en
schrijft daarbij niet voor, maar daagt uit. De bouw zelf zou zich ook meer
moeten verdiepen in de dynamiek van die maatschappelijke sectoren. De drijfveren
van de opdrachtgevers zijn aan verandering onderhevig. Professionele
opdrachtnemers horen zich daarin te verdiepen. De moderne opdrachtnemer
concurreert niet op prijs, maar op waarde voort de opdrachtgever. SBR-BouwBeter
brengt opdrachtgevers en opdrachtnemers in deze vier maatschappelijke sectoren
bij elkaar. In een projectongebonden setting krijgen de deelnemers inzicht in
elkaars drijfveren. BouwBeter levert als het goed is een bekend gevoel op: ‘ik
wist niet dat ik dat wist!’ Het rendement is hoog: in het vuur van de
masterclass weten mensen meer dan ze weten en dat kunnen ze aanwenden in hun
eigen werkomgeving.

Reageer op dit artikel