nieuws

Onduidelijkheid over eisen voor ouderenwoningen

utiliteitsbouw

Onduidelijkheid over eisen voor ouderenwoningen

Gemeenten hebben geen inzicht in hoeverre woningen moeten worden aangepast aan de behoeften van zelfstandig wonende ouderen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Zicht op de woningvoorraad voor zorgdoelgroepen’ van Platform31.

Het gaat om een steekproef onder vijftien gemeenten, waaronder Groningen, Heerlen en Breda. Uit het onderzoek komt naar voren dat gemeenten in meerderheid wel zicht hebben op de eisen die aan woningen moeten worden gesteld. Deze kennis wordt evenwel niet vaak doorvertaald naar de geschiktheid van de woonomgeving.

Vanwege overheidsmaatregelen moeten verschillende groepen, onder meer ouderen, langer zelfstandig blijven wonen. Om deze stroom op te vangen, zijn tot 2021 jaarlijks 45.000 geschikte woningen noodzakelijk. Dit zal niet leiden tot een stijging van nieuwbouw. Corporaties die traditioneel investeerden in de bouw van woningen voor deze groepen, stellen zich terughoudend op. Omdat de financiering door banken moeilijk is, laten particuliere investeerders het afweten. Daar komt bij dat eigenaar-bewoners hun huis niet meer kwijt raken vanwege de moeizame woningmarkt. “Op korte termijn lijken de kansen daarmee vooral te liggen in het opplussen van de bestaande woningvoorraad”, staat in het onderzoeksrapport. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor een gebiedsgerichte aanpak van wonen, zorg en welzijn en voor een verbetering van de wooncomplexen voor verzorgd wonen. Ondanks de aanwezige mogelijkheden, zijn die door het merendeel van de onderzochte gemeenten nog niet in kaart gebracht en opgenomen in het beleid.

Spraakverwarring

Verder komt uit het onderzoek naar voren dat een Babylonische spraakverwarring dreigt omdat gemeenten uiteenlopende termen gebruiken als ze hetzelfde bedoelen. Wat in de ene gemeente levensloopbestendig is, kan in de andere gemeente rollatorgeschikt heten.

Het merendeel van de gemeenten stelt dat een programma van eisen moet worden vastgesteld waaraan woningen voor de zogeheten zorgdoelgroepen dienen te voldoen. De deelnemers aan het onderzoek blijken vrijwel unaniem bezorgd te zijn over de randvoorwaarden hiervoor. Bestaande prognoses over de vraag naar woningen van mensen die zorg nodig hebben blijken niet te voldoen. Ook bestaat onduidelijkheid over de eisen die moeten worden gesteld aan de wijkvoorzieningen voor deze doelgroepen.

Bekijk het rapport ‘Zicht op de woningvoorraad voor zorgdoelgroepen’ 

Reageer op dit artikel