artikel

Investeer juist nu in kantorenbouw

utiliteitsbouw

Er moeten geen nieuwe kantoorgebouwen komen, vindt minister Donner. Er staat immers al veel leeg en de vooruitzichten dat dat verandert zijn gering. Op het eerste gezicht een wijze en sympathieke gedachte, maar bij nader inzien een kortzichtige en grove beleidslijn, aldus de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN).

Er moeten geen nieuwe kantoorgebouwen komen, vindt minister Donner. Er staat
immers al veel leeg en de vooruitzichten dat dit verandert zijn gering. Op het
eerste gezicht een wijze en sympathieke gedachte, maar bij nader inzien een
kortzichtige en grove beleidslijn, vindt Ton Pielkenrood. Afgelopen week kopte
deze krant ‘Stop bouw van kantoren’. Dat zou de kern zijn van het op stapel
staande actieprogramma Leegstand Kantoren. Dat plan bouwt voort op eerdere
uitlatingen van voormalig VROM-minister Huizinga eerder dit jaar. Ook toen was
de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN) not
amused.Immers, hoe verlammend de huidige leegstand ook doorwerkt op de
kantorenmarkt en de bouwsector, de structurele oplossing wordt niet gevonden
door de komende jaren nieuwbouw niet of met mondjesmaat toe te staan. Natuurlijk
zijn hergebruik en herbestemming van bestaande en nu leegstaande kantoorgebouwen
soms een optie; zeker als deze een slecht energielabel kennen, maar zeker niet
over de hele lijn. Sloop en nieuwbouw van kantoren is en blijft in vele
opzichten verre te prefereren. Het nu voorgenomen beleid van minister Donner –
dat ook expliciet doorwerkt in rijksgebouwen – betekent een forse rem op
nieuwbouwplannen en -ambities en een beperking van sloop en herontwikkeling in
de utiliteitssector. Ook de ambities om daadwerkelijk te komen tot
energieneutrale en duurzame kantoren komen hierdoor tot stilstand. Daarbij komt
dat hergebruik en renovatie van bestaande kantoorgebouwen weliswaar populaire
items zijn, maar dat in de praktijk – ook op het terrein van duurzaamheid en
innovatie pas echte stappen voorwaarts worden gemaakt bij nieuwbouw. Sloop is
daarbij veelal onoverkomelijk, maar vanuit een oogpunt van duurzaamheid op
(middel)lange termijn is dat een verantwoorde optie, zeker gelet op alle
randvoorwaarden die van overheidswege zijn opgesteld en de maatregelen van de
bouwsector zelf (hergebruik en dergelijke).

Ontmoedigen

Ernstiger is dat dit actieprogramma de investeringsbereidheid van ondernemers
om nieuwbouw te plegen zal ontmoedigen, waardoor niet alleen de economische
vooruitzichten in de bouw in het geding zijn, maar waardoor ook de kwaliteit van
het (internationale) vestigingsklimaat wordt bedreigd. Uit onderzoek is
overigens gebleken dat comfortabele nieuwbouw leidt tot een lager ziekteverzuim,
hogere arbeidsproductiviteit, lager brandstofverbruik en lagere
onderhoudskosten. Ook dat is een argument voor grootschalige nieuwbouw. Juist nu
zou fors geïnvesteerd moeten worden in nieuwbouw en innovaties, zowel op het
terrein van kantorenbouw als op het gebied van woningbouw. Beleidsmaatregelen en
eventuele financiële en fiscale stimuli zouden zich juist daar op moeten
richten. In dat opzicht is het actieprogramma een ongewenst signaal, zeker in
een periode waarin de effecten van de financiële crisis nog dagelijks te merken
zijn.

Directeur BFBN.

Reageer op dit artikel