nieuws

Risico’s archeologie in kaart gebracht

infra Premium

Risico’s archeologie in kaart gebracht

Archeologische vondsten zijn een groot risico voor de planning van bouwprojecten. Om de voorspelbaarheid te vergroten, hebben wetenschappers verwachtingskaarten gemaakt voor het rivierengebied. Het gaat om fundamenten van forten, maar ook om verdronken landschappen, oude dijken of scheepswrakken.

Een verwachtingskaart toont de bekende archeologische vindplaatsen en de locaties waar kans is archeologische resten aan te treffen. Deze serie kaarten laat zien welke archeologie te verwachten is in de uiterwaarden van het rivierengebied in Midden-Nederland. Deltares, en de universiteiten van Utrecht en Groningen hebben in opdracht van het Ruimte van de Rivier en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed de potentiële vindplaatsen in beeld gebracht.

Basis voor onderzoek

De kaarten en data worden door archeologen gebruikt als basis voor onderzoek en Rijkswaterstaat hanteert ze voor archeologische risico-inventarisaties. Ook gemeenten of waterschappen kunnen de kaarten nodig hebben voor eigen bouwplannen.

Wanneer er grootschalige ingrepen zijn in de uiterwaarden of baggerwerkzaamheden op stapel staan, laten deze kaarten zien wat het risico is om archeologische resten aan te treffen. Daarbij valt te denken aan de aanleg van nevengeulen, kribverlegging, dijkverplaatsingen, grind- of zandextractie. Op deze manier is het mogelijk om tijdig een geschikte onderzoeksstrategie in te zetten en al in de planvorming rekening te houden met mogelijke vindplaatsen. De kosten voor archeologisch onderzoek, maar ook voor eventuele opgravingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Archeologische verwachting

De verwachtingskaarten tonen de archeologische verwachting voor negen opeenvolgende archeologische tijdvakken: van 9500 voor Christus tot aan de moderne tijd. De kaarten laten zowel de verwachtingen zien voor terrestrische (landgebonden) archeologie op en langs de oevers van de rivieren, als voor aquatische (watergebonden) archeologie langs de waterkant in de rivier.

De kaarten bestrijken de uiterwaarden van de Bovenrijn, Waal en Merwede van Lobith tot Gorinchem, Nederrijn en Lek van de Pannerdense Kop tot Schoonhoven, Gelderse IJssel van de IJsselkop (Westervoort) tot de IJsseldelta (Kampen) en Maas en Afgedamde Maas van Mook tot Woudrichem, inclusief de Bergsche Maas. Het gebied omvat ook de door dijkverleggingen en aanleg van by-passes ontstane vergrotingen van de uiterwaarden.


De volledige dataset en kaarten zijn te vinden bij DANS als dataset 57727

Reageer op dit artikel