nieuws

Rijnlandroute stap verder

infra

Rijnlandroute stap verder

De provincie Zuid-Holland kan beginnen met de aanleg van de Rijnlandroute. De Raad van State wijst het merendeel van de bezwaren af tegen het inpassingsplan en de tracébesluiten van de weg.

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State deed woensdag uitspraak in de zaak die door 44 omwonenden, werkgevers, monumentenverenigingen en milieu­organisaties aanhangig werd gemaakt. Veel bezwaarmakers twijfelden aan de verkeersprognoses die ten grondslag liggen aan het gekozen alternatief, “Zoeken naar Balans Optimaal.” Alternatieven waren onvoldoende onderzocht, waardoor er geen gelijkwaardige afweging heeft plaatsgevonden van de mogelijkheden, zo betoogden ze. Maar de Raad van State wijst die argumentatie af. “Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak geven de verkeersprognoses een representatief beeld van het toekomstige verkeersaanbod in de regio.”

De Raad bleek gevoeliger voor het argument dat de Rijnlandroute zorgt voor aantasting van het woongenot, vermindering van uitzicht, privacy en geluidsoverlast van sommige omwonenden. Maar uiteindelijk liet de Raad weten dat die verslechtering van de leefomgeving niet opweegt tegen de belangen die zijn gemoeid met de aanleg van de Rijnlandroute. De bezwaarmakers kunnen niet verder in beroep gaan. Toch moet de provincie nog aan het werk. In het geval van twee bezwaarmakers is een aanpassing nodig op detailniveau van het inpassingsplan.

De Rijnlandroute, de verbinding tussen de A44 en de A4, moet de bereikbaarheid van het gebied tussen Leiden, Katwijk en Wassenaar verlichten. Voor het project is meer dan 900 miljoen euro begroot. De weg sluit aan op de A4 bij recreatiegebied Vlietland. Daarna volgt een boortunnel onder de Vliet en Voorschoten. Bij Leiden wordt de weg vervolgens verdiept aangelegd en aangesloten op een verbrede A44. Later wordt ook de aansluiting met Katwijk aangepakt.

Het ontwerpproces verliep niet zonder slag of stoot. De provincie heeft de onderzoeken naar varianten een aantal keer opnieuw moeten uitvoeren en koos uit een aantal varianten uiteindelijk dit traject. De provincie kan nu verder met de aanbesteding van het werk. De marktbenadering voor het eerste deel van het traject (waaronder het boortunneltracé) is al begonnen. Het project wordt eind dit jaar gegund.

Reageer op dit artikel