nieuws

Oponthoud dreigt voor deel programma waterbeheer

infra Premium

Oponthoud dreigt voor deel programma waterbeheer

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma komt op stoom, schrijft minister Schultz van Haegen (infrastructuur en milieu) aan de Tweede Kamer. Niettemin signaleert de achtste voortgangsrapportage van het Hoogwaterbeschermingsprogramma risico’s die voor oponthoud kunnen zorgen.

De oplevering van de dijk in Kamperland, vorige week donderdag, was een belangrijke mijlpaal in het waterbestendig maken van de Nederlandse kust. Nadat minister Schultz van Haegen de laatste steen van het project had gelegd, was het werk van projectbureau Zeeweringen officieel afgerond. Daarmee is echter nog niet de tijd aangebroken om het wat rustiger aan te doen, merkte de bewindsvrouw op: “Werken aan waterveiligheid in Nederland blijft altijd nodig.” Dat gegeven komt ook naar voren in de achtste voortgangsrapportage van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2).

Het doel van het programma is dat dijkversterkingen die tussen 2001 en 2006 zijn afgekeurd, weer voldoen aan de hedendaagse eisen. Dat uitgangspunt maakt het HWBP-2 een van de grote, landelijke verbeterprogramma’s van Rijkswaterstaat. In 88 projecten wordt gewerkt aan onder meer 370 kilometer dijken en achttien sluizen. Voor de uitvoering is ruim 3 miljard euro beschikbaar.

Projectorganisaties

Van de projecten is inmiddels driekwart succesvol afgerond. De rest zou in 2017 gereed moeten zijn, maar die deadline wordt voor een deel niet gehaald. Dat komt doordat bij het afronden van de dijkversterkingen rekening moet worden gehouden met een aantal risicofactoren, meldt de voortgangsrapportage. Voorop staat dat projectorganisaties geregeld onvoldoende berekend blijken te zijn op het werken met omvangrijke projecten. Daar komt bij dat gronden en vastgoed vaak te laat beschikbaar komen. Een volgend probleem is dat kabels en leidingen geregeld niet op tijd worden verlegd.

Zulke problemen zijn overigens niet onoplosbaar. Het programmabureau van het HWBP – 2 werkt aan een goede voorbereiding van de beheersorganisaties. Wat betreft de grondverwerving wordt een expertplatform opgericht. Problemen met kabels en leidingen kunnen vaak worden opgelost met expertise die bij andere kustversterkingswerken is opgedaan.

Ondanks zulke oplossingen is het lastig de klussen op tijd te klaren, meldt minister Schultz van Haegen aan de Tweede Kamer. Een tiental projecten is onmiskenbaar onder tijdsdruk komen te staan en zal niet voor 2017 worden afgerond. De minister wil het oponthoud tot het uiterste beperken. Om dat te bereiken, wordt strenger toezicht uitgeoefend op de voortgang van de projecten. Investeringen in de kwaliteit van projectteams en het uitwisselen van kennis tussen verschillende projecten moeten soelaas bieden om toch een snelle afronding te realiseren.

Reageer op dit artikel