nieuws

‘Eisen omwonenden komen hard in het contract’

infra

‘Eisen omwonenden komen hard in het contract’

Het gros van de op- en aanmerkingen van omwonenden en bedrijven over de aanpak van de N276 in Sittard is vertaald in harde contracteisen. “Varianten en eisen zijn in vier sessies voorgelegd en de uitkomsten verwerkt in het engineering- en construct-contract.”

Projectmanager Marco Ritzen van de provincie Limburg is opgetogen over de meerwaarde om belanghebbenden zo vroeg mogelijk, zo vergaand te betrekken. “Normaal ga je uit van aannames en inschattingen bij het opzetten van de contracteisen. Het is geen uitzondering dat je daarna in gesprekken met de omwonenden in de verdedigende hoek komt te staan en ‘nee’ moet verkopen bij extra wensen”, weet Ritzen uit ervaring. Verantwoordelijk gedeputeerde Erik Koppe vult aan: “Deze nieuwe aanpak voelt kwetsbaar en kost extra tijd, maar die wordt ruimschoots goedgemaakt door breder draagvlak en extra betrokkenheid. Je bouwt extra ‘credits’ op bij de omgeving en dat is straks tijdens de uitvoering een groot voordeel, want hinder is onvermijdelijk.”

De ervaringen bij de N276 zijn zo positief dat Ritzen komende zomer bij de aanpak van de provinciale weg N280 bij Roermond dezelfde procedure wil herhalen en raadt collega’s aan iets vergelijkbaars te overwegen. Zelf werd hij geïnspireerd door de collega’s van de A2 Maastricht, waar een tunnel dwars door de stad wordt gebouwd en de omliggende wijken eveneens intensief betrokken zijn tijdens de voorbereiding.

De provincie wil de huidige drukke T-splitsing ter hoogte van Sittard-Noord vervangen door een ongelijkvloerse kruising, maar heeft bij de uitwerking nadrukkelijk de zorgen, grieven en wensen van de omgeving opgezocht. Met 1100 woningen in de woonwijk Hoogveld, tweehonderd bedrijven van bedrijventerrein Sittard-Noord, agrariërs en dagelijks 1500 fietsende scholieren zijn dat veel verschillende belangen. In verschillende consultatiesessies zijn alle wensen en zorgen geïnventariseerd, maar ook tijdens de aanbestedingsfase zijn opties teruggekoppeld en voorgelegd. De belangstelling voor de sessies was groot – “per sessie gemiddeld zo’n dertig bedrijven en zo’n vijftig bewoners” – en het meedenken oprecht. “Meteen is duidelijk gecommuniceerd dat sommige wensen en belangen strijdig zouden zijn en dat we dan knopen zouden doorhakken waar mogelijk niet iedereen tevreden mee zou zijn.

Bezwaarmakers

Het aardige is dat zelfs de bezwaarmakers vol lof zijn over de betrokkenheid en inspraak. Het vaak gehoorde verwijt dat ze ‘niet geïnformeerd’ waren, is hier niet aan de orde. En juist bij veel andere projecten zit daar de pijn bij bezwaarmakers”, aldus Ritzen.

De wens om sluipverkeer in de woonwijk te voorkomen, is uitgewerkt in meerdere varianten die weer zijn voorgelegd aan de bewoners. De aangedragen optie van een uitkijktoren over de bouwput werd niet door alle bewoners toegejuicht. Ritzen: “Waar wij denken ‘wat een aardig idee’, voorspellen de bewoners overlast van hangjongeren en ongewenste extra inkijk.” Ook de omleidingsroutes voor de fietsers werden tussentijds aangepast. “Dan zit je aan tafel met ouders van scholieren of mensen die daar dagelijks langs fietsen. Zij maakten klip en klaar duidelijk dat de tijdelijke omleidingsroute weliswaar mooi ver van de werkzaamheden was gesitueerd, maar veel te lang was en in de praktijk niet zou gaan werken.”

Daarnaast drongen verschillende bedrijven aan om in meerdere talen omleidingsroutes te gebruiken voor hun Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs. Dit om te voorkomen dat ze op basis van hun routeplanners alsnog in de woonwijk stranden. “Die eis is hard in het contract gekomen en ook keurig uitgewerkt door de zes inschrijvers: de een komt met pictogrammen, de ander met meertalige borden. Daar hadden wij als provincie niet bij stilgestaan”, geeft Ritzen als voorbeeld.

Limburg verwacht de opdracht binnen enkele weken te gunnen aan een van de zes inschrijvers. Ook de markt is vooraf geconsulteerd over het project en kon afgelopen periode meedingen naar het e&-c-contract waarvoor zij een plan van aanpak moesten schrijven. Daarin is voor 40 procent gegund op de prijs en voor 60 procent op kwaliteitscriteria als omgevingsmanagement (25 procent), verkeersmanagement (25 procent) en kwaliteit & organisatie (10 procent). “Het mooie is dat de inschrijvers zelf actief de omgeving hebben benaderd, zodat zij in hun aanbiedingen optimaal rekening houden met de belangen van de omgeving”, aldus gedeputeerde Koppe. De verwachting is dat de eerste schop na de bouwvak de grond in kan en de kruising ruim een jaar later wordt opgeleverd.

Projectgegevens

Project: Ongelijkvloerse kruising N276 – Dr. Nolenslaan (Sittard)

Opdrachtgever: Provincie Limburg

Opdrachtnemer: Nog onbekend

Aantal inschrijvers: Zes

Contract: E&c

Contractwaarde: 10 miljoen euro

Geplande start bouw: Na bouwvak 2015

Geplande oplevering: Tweede helft 2016

Reageer op dit artikel