nieuws

Aannemer krijgt ruim baan bij verbetering verbindingszones

infra

Aannemer krijgt ruim baan bij verbetering verbindingszones

Waterschap Brabantse Delta richt de kreken rond het Westbrabantse Kruisland opnieuw in en verbetert de ecologische verbindingszones in het gebied. Aannemer Jeroen van den Brand uit Teeffelen verwacht de eerste fase van het project Cruijslandse Kreken binnenkort gereed te hebben.

De kreken worden in overleg met de gemeente Steenbergen op een aantal plaatsen verbreed en van moerasoevers voorzien, waardoor ze meer water kunnen bergen. De in de nabijheid liggende gemeenten hopen op die manier problemen door wateroverlast na een overmaatse bui voor te blijven. Het overtollige water gaat vanuit de kreken naar het Volkerak en van daaruit de Noordzee in.

Door de herinrichting komt er extra water in sloten, beken en kreken. De bestaande stuwen houden de waterpeilen op de huidige niveaus. De aanwezige stuwen zorgen ervoor dat het waterpeil op hetzelfde niveau blijft.

De oevers van de kreken worden deels opnieuw ingericht met recreatieve voorzieningen zoals vissteigers. Andere delen worden ingericht met riet, bloemrijk grasland en wilgen. Met de aanpak van de kreken verwacht het waterschap ook de doorstroming in het gebied te kunnen verbeteren.

Bij het uitwerken van de plannen voor de Cruijslandse Kreken kreeg de aannemer veel vrijheid. Het waterschap geeft aan waar het water heen moet en de aannemer bepaalt hoe het daar komt.

Verantwoordelijkheden

“Op die manier neemt de aannemer een deel van de verantwoordelijkheden en risico’s op zich”, zegt omgevingsmanager Louis Vriens van Brabantse Delta. Als voorbeeld noemt hij de verwerking van de grond die vrijkomt bij het verbreden van de kreken. “Daarvoor heeft de aannemer zelf een toepassing gevonden op percelen in de omgeving”, aldus Vriens. Deze manier van werken voorkomt dat de grond tussentijds moet worden opgeslagen in een depot en later nog eens moet worden vervoerd.

Voor het project wordt ruim 4 kilometer kreek hersteld in combinatie met ecologische verbindingszones. Daarnaaast laat het waterschap nog 1,4 kilometer aan ecologische verbindingszone aanleggen. In totaal wil Brabantse Delta ongeveer 20 hectare van het gebied nabij Kruisland ‘naar de natuur’ inrichten. Bij elkaar wordt zo’n 6 kilometer aan stroken langs de kreken omgevormd.

Brabantse Delta bereidt nu de tweede fase voor van Cruijslandse Kreken. “Meer dan we tot nog toe hebben gedaan willen we een ‘faciliterende’ rol spelen”, zegt Vriens.

Dat geldt niet alleen voor het Westbrabantse project maar ook voor toekomstige werken. De aannemer krijgt nog meer zeggenschap over hoe het werk wordt uitgevoerd, al blijft het waterschap tussentijds controleren of de voortgang naar wens verloopt.

‘De streek’ mag ook over de realisatie meepraten. In die gesprekken maken allerlei organisaties duidelijk met welke maatregelen het resultaat nog verder kant worden verbeterd.

Reageer op dit artikel