nieuws

Miljoenen voor natuurontwikkeling Zuid-Holland

infra

De provincie Zuid-Holland investeert samen met regionale overheden en private partners 260 miljoen euro in natuurontwikkeling. De investering wordt uitgesmeerd over de jaren tot en met 2027.

Van de beschikbare middelen gaat ongeveer 22 miljoen euro naar het aanleggen van ecologische verbindingen tussen natuurgebieden. Dit moet de kwaliteit van de natuur ten goede komen. Het grootste deel van het geld is bestemd voor het Groene Hart en voor het programma Deltanatuur. Dit is er op gericht de getijdennatuur terug te brengen in Nederland. Om dat te bereiken moeten in de delta van de grote rivieren waterrijke natuurgebieden worden aangelegd.

In dat verband hebben onder meer gemeenten, waterschappen en natuurorganisaties een advies opgesteld waarin natuurontwikkeling in hun gebied moet voldoen. Voordat een gebied wordt aangelegd, moet er zekerheid bestaan over hoe het gebied straks gaat worden beheerd. De natuurontwikkeling vindt fasegewijs plaats. In de eerste periode, dit jaar en volgend jaar, ligt de nadruk op afronding van grondaankopen in onder meer Nieuwkoop Noorden en in andere deelgebieden.

Ook worden lopende Deltanatuurprojecten in de Wolvenpolder en Spuimond-West afgerond. In de daarop volgend twee jaar staat de inrichting van verschillende gebieden centraal, waaronder de Berkenwoudse Driehoek en Spuimond Oost. In de daarop volgende jaren wordt inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur afgerond en vinden verschillende andere inrichtingen plaats evenals een aantal grondaankopen.

“Met dit besluit kan natuurontwikkeling door de provincie na een lange periode van onzekerheid en bezuinigingen van start”, zegt Han Weber, de verantwoordelijke gedeputeerde. “We kunnen nu echt werk maken van het behoud en de versterking van de biodiversiteit in Zuid-Holland.” De investeringen horen bij de Uitvoeringsstrategie Ecologische Hoofdstructuur (EHS), die in januari definitief wordt vastgesteld en waarin ook het natuurbeleid buiten de EHS een plek heeft gekregen. Daarmee wordt het overhevelen van natuurtaken van Rijk naar provincie afgerond. Eerder deze maand maakte Zuid-Holland bekend over een potje met 18,5 miljoen euro subsidiegeld te beschikken voor natuur- en landschapsbeheer. Uit dit potje zullen de komende zes jaar lopende subsidies voor het beheer binnen de EHS worden betaald. Daarnaast heeft de provincie 1,1 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van nieuwe natuur.

Reageer op dit artikel