nieuws

Nederland mag trots zijn op zijn netwerken

infra

Recent verscheen een rapport van de Algemene Rekenkamer over het effect van de uitgaven van het Rijk. Het blijkt dat de ministeries slechts voor de helft van hun uitgaven meten wat het effect ervan is, terwijl dat voor alle uitgaven verplicht is.

Bij de evaluaties die wel worden uitgevoerd, blijkt in de helft van de gevallen niet daadwerkelijk de doelmatigheid te zijn onderzocht. Met name het Ministerie van Infrastructuur & Milieu krijgt de aantekening dat zij vaak evaluaties ten onrechte kwalificeert als ‘onderzoek naar effect’. Er wordt dus niet gekeken naar wat het echt heeft opgeleverd: Is de lucht schoner? Is er minder hinder? Is de doorstroming beter?

Dat is een herkenbaar beeld in de GWW. Het proces wordt uitgebreider beoordeeld dan het resultaat. Met als gevolg dat er bijvoorbeeld een wegaanpassing tot stand kan komen die een hoge waardering krijgt omdat het proces goed is verlopen, maar die niet wezenlijk bijdraagt aan een verbeterde mobiliteit.

Mijn pleidooi voor de GWW is voor en achteraf te toetsen: is het een excellent product voor de gebruiker en zorgt het voor een slimmer netwerk? Vooraf bekijken: is dit werkelijk de beste oplossing, wat zijn de verwacht uitkomsten, wat wil en verwacht de gebruiker? Na afloop: is het gehaald, wat kunnen we hiervan leren?

Daarbij moet er nadrukkelijk aandacht worden besteed aan het effect van incidenten. Nederland heeft een van de veiligste en meest efficiënte wegennetten ter wereld en, ondanks de recente (bijna-)ongevallen, geldt dit ook voor het spoornet. We mogen hier trots op zijn. We moeten wel zorgen dat het blijft stromen. Bij een calamiteit dus geen files van 30 km, reizigers die niet thuis komen of dagenlang geen internet. Onze achterban, de advies- en ingenieursbureaus, is er klaar voor om van de GWW een TopSector te maken. Nederland als goedwerkend netwerkland; dan worden we met recht het internationale voorbeeld.

Directeur NLingenieurs

Reageer op dit artikel