nieuws

Bermmaaisel

infra Premium

Bermmaaisel

In een geschil bij de Raad van Arbitrage in hoger beroep van 17 oktober 2011 (no. 71.572) stond centraal of de stort-/acceptatiekosten van vrijgekomen bermmaaisel voor rekening van de opdrachtgever of voor rekening van de aannemer dienen te komen.

In eerste aanleg stelde de aannemer dat de kosten van verwerking van vrijgekomen materialen onmogelijk op voorhand hadden kunnen worden verdisconteerd in de inschrijvingsprijs. De opdrachtgever had de hoeveelheid en de hoedanigheid van het vrijgekomen maaisel niet eenduidig beschreven in het bestek, aldus de aannemer. De aannemer deed daarbij expliciet een beroep op een vergelijkbaar geval, waarbij de extra kosten ook voor rekening van de opdrachtgever kwamen. De bestekbepalingen waren in die zaak gelijkluidend.

Arbiters wezen de vordering van de aannemer – ondanks dat voor wat betreft de bestekbepalingen sprake was van een gelijkluidende tekst – af. Daarbij namen arbiters in overweging dat in de vergelijkbare zaak (waar dus een beroep op werd gedaan) pas in hoger beroep werd geoordeeld dat sprake was van extra kosten die voor vergoeding in aanmerking kwamen. In eerste aanleg werd in die vergelijkbare zaak anders geoordeeld. Gezien het feit dat de aannemer ten tijde van de aanbesteding van de onderhavige opdracht van de uitkomst van die vergelijkbare zaak wist (van de uitkomst in eerste aanleg; er was toen nog helemaal geen uitspraak in hoger beroep gedaan), had zij bij de onderhavige opdracht juist moeten rekenen met de stort-/acceptatiekosten van vrijgekomen bermmaaisel.

Daarnaast had de aannemer in de verklaring van oplevering verklaard “geen andere aanspraken te hebben als bedoeld in paragraaf 6 lid 15 van de UAV 1989”. Nu de vordering van de aannemer onder het begrip “andere aanspraken” viel, concludeerden arbiters dat er afstand was gedaan van dergelijke aanspraken.

In hoger beroep stelde de aannemer het geschil opnieuw ter discussie. De aannemer beriep zich er toen op dat de stortkosten als meerwerk vergoed moesten worden. De appelarbiters concludeerden echter dat de betreffende stortkosten onder geen beding onder de categorieën van paragraaf 35 UAV 1989 vielen en wezen de vordering van de aannemer nogmaals af.

Reageer op dit artikel